СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНІ НОРМИ У ДРАМІ Л. УКРАЇНКИ "ЛІСОВА ПІСНЯ" ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі виявлено вплив соціально-моральних норм драми Л. Українки «Лісова пісня» на тематику хореографічних творів сучасних балетмейстерів. Кожен хореографічний твір розкриває особисті риси персонажів – їх характер, реакцію на життєві ситуації, поведінку в тих чи інших обставинах. Хореографічний твір дає можливість через пластику тіла, пантоміму, акторську гру показати внутрішній світ героїв, їх хвилювання, сподівання, радість, розчарування тощо; розкрити їх сильні та слабкі риси характеру, визначити їх психологічні комплекси що формують моральні якості особистості. The paper reveals the influence of socio-moral norms of L. Ukrainka's drama "The Forest Song" on the themes of choreographic works of modern choreographers. Each choreographic work reveals personal traits of the characters -– their character, reactions to life situations, behaviour in certain circumstances. A piece of choreography reveals the inner world of the characters, their excitement, hope, joy, disappointment, etc. through body movements, pantomime and acting; it reveals their strong and weak character traits and defines their psychological complexes which form the moral qualities of their personality.
Опис
Ключові слова
соціально-моральні норми, Українка Л., хореографічні твори, social and moral standards, Ukrainka L., choreographic works
Цитування
Кутова А. О. Соціально-моральні норми у драмі Л. Українки "Лісова пісня" та їх втілення балетмейстерами в хореографічних творах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / А. О. Кутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 33 с. : іл., табл. + дод.
Колекції