Художні засоби створення сумного настрою в книзі 几米 “寂寞上场了”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто художні засоби, які відіграють велику роль в написанні літературних творів. Вони допомагають автору наділяти описувані явища певними специфічними рисами, дають їм більш якісну оцінку. Дo основних художніх засобів в літературі відносяться тропи. Під трoпами розуміють слова і словосполучення, які вживаються в переносному значенні. Відбувається зіставлення двох явищ які мають спільні ознаки, таким чином одне явище наче описує інше. На сьогоднішній день Джиммі Ляо є одним з найпопулярніших тайваньських художників. Ляо написав і проілюстрував понад 50 книг для дітей і дорослих. Його книги удостоєні престижних нагород, за сюжетами його творів зняті фільми, його твори переведено на десятки мов і продаються по всьому світу. В статье рассмотрены художественные методы, которые играют большую роль в написании литературных произведений. Они помогают автору наделять описываемые явления определенными специфическими чертами, дают им более качественную оценку. К основным художественным средствам в литературе относятся тропы. Под трoпами понимают слова и словосочетания, которые употребляются в переносном смысле. Происходит сопоставление двух явлений которые имеют общие признаки, таким образом одно явление как бы описывает другое. На сегодняшний день Джимми Ляо является одним из самых популярных тайваньских художников. Ляо написал и проиллюстрировал более 50 книг для детей и взрослых. Его книги удостоены престижных наград, по сюжетам его произведений сняты фильмы, его произведения переведены на десятки языков и продаются по всему миру. The article deals with artistic methods, which play an important role in the writing of literary works. They help the author to give the described phenomena certain specific features, give them a better assessment. Among the main artistic means in literature are tropes. Tropes are words and phrases that are used in figurative sense. Two phenomena are juxtaposed which have common features so one describes the other. Jimmy Liao is one of the most popular Taiwanese artists today. Liao has written and illustrated more than 50 books for children and adults. His books have won prestigious awards, his works have been made into films, his works have been translated into dozens of languages and are sold all over the world.
Опис
Ключові слова
китайська мова, художні засоби, тропи, Ляо Джиммі, студентські роботи, китайский язык, художественные средства, тропы, Ляо Джимми, студенческие работы, сhinese, artistic means, trails, Liao Jimmy, student work
Цитування
Романченко А. С. Художні засоби створення сумного настрою в книзі 几米“寂寞上场了” / А. С. Романченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 37–38.