БІБЛІОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано бібліотерапію в соціальній роботі, яка набуває все більшого поширення. Обираючи певну літературу необхідно визначити результат, якого прагнемо досягнути, адже зміст книги, сюжетна лінія, вчинки героїв мають різний вплив на читача. Особливого значення бібліотерапія набуває в умовах війни. Зазначено, що лікувальна сила друкованого слова є активним ресурсом сучасного суспільства, що зумовлює подальшу наукову розробку особливостей використання бібліотерапії в соціальній роботі. The publication analyzes bibliotherapy in social work, which is becoming more and more widespread. When choosing a certain literature, it is necessary to determine the result that we want to achieve, because the content of the book, the plot line, the actions of the heroes have different impact on the reader. Bibliotherapy becomes especially important in wartime conditions. It is noted that the healing power of the printed word is an active resource of modern society, which determines the further scientific development of its features use of bibliotherapy in social work.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, бібліотерапія, читання, студентські роботи, social work, bibliotherapy, reading, student works
Цитування
Демідова Х. О. Бібліотерапія в соціальній роботі / Х. О. Демідова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 72–75.