Управління формуванням акмеологічної компетентності керівника організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти управління формуванням акмеологічної компетентності керівника організації. Уточнено суть, структуру акмеологічної компетентності керівника, методи управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено кваліметричну модель і комплексно-цільову програму управління формуванням акмеологічної компетентності керівника організації. The study highlights the theoretical and methodological principles and practical aspects of managing the formation of acmeological competence of the head of the organization. The essence, structure of acmeological competence of the head, methods of administrative activity on its development are specified. A qualimetric model and a comprehensive target program for managing the formation of acmeological competence of the head of the organization have been developed.
Опис
Ключові слова
акмеологічна компетентність керівника, управлінська діяльність, формування, методи, організація, кваліметрична модель, acmeological competence of the head, managerial activity, formation, methods, organization, qualimetric model
Цитування
Хайкіна М. О. Управління формуванням акмеологічної компетентності керівника організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. О. Хайкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 70 с. : табл. + дод.
Колекції