ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування емпатійної культури вчителя музичного мистецтва у вимірах гуманістичної парадигми. З’ясовано, що гуманістична парадигма освіти визначається як провідний аспект її модернізації і стає головним принципом розробки державної політики у сфері освіти як в Україні, так і в КНР. Виділено тенденції процесі розвитку в сучасній системі вищої педагогічної освіти в Китаї. Зазначено, що гуманістична парадигма освіти передбачає насамперед цінність людини, свободу її думок, поведінки, вчинків, гармонію стосунків, свободу вибору, максимальне сприяння розвитку чуттєвості, тактовності, толерантності особистості вчителя, збагаченню його внутрішнього світу, що визначає надзвичайне значення означеної парадигми для формування емпатійної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. The publication examines the formation of the empathic culture of the music teacher in terms of the humanistic paradigm. It was found that the humanistic paradigm of education is defined as the leading aspect of its modernization and becomes the main principle of development of state policy in the field of education both in Ukraine and in the People's Republic of China. The trends of the development process in the modern system of higher pedagogical education in China are highlighted. It is noted that the humanistic paradigm of education primarily assumes the value of a person, freedom of his thoughts, behavior, actions, harmony of relations, freedom of choice, maximum promotion of the development of sensuality, tact, tolerance personality of the teacher, enrichment of his inner world, which determines the extraordinary importance of the specified paradigm for the formation of empathetic culture of the future music teacher.
Опис
Ключові слова
музична освіта, музичне мистецтво, емпатійна культура, гуманістична парадигма, майбутні фахівці, професійна підготовка, musical education, musical art, empathetic culture, humanistic paradigm, future professionals, professional training
Цитування
Попова О. В. Гуманістична парадигма як основа формування емпатійної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва / О. В. Попова, Лі Юанці // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 44–47.