JUSTIFICATION OF THE EDUCATORS’ NEW PROFESSIONAL FUNCTIONS UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The article is devoted to actual problem of today's pedagogical theory: the new functions of educators in the conditions of martial law. Based on a reviewof foreign and native sources, the generalization of experience in Ukraine and beyond, the authors achieve the purpose. The purpose is to define the new functions of educators in the conditions of martial law and to fill in the existing ones with new content. The research is based on competence, activity, environmental, socio-pedagogical, safety approaches. Methodology. The research is based on competence, activity, environmental, socio-pedagogical, safety scientific approaches. Research methods are: theoretical analysis of sources, generalization, observation, conversations, establishment of cause and effect relationships. The materials of the research were domestic and foreign works on education methodology, safety in education, our experience of teaching at teacher training programs. Results. We observe an increase in the functions of educators under martial law. It is logical to add to the traditional functions of the school principal: security function, organization of social support and assistance; social adaptation; personnel management and implementation of a sustainable personnel policy in institution of general secondary education; preventive function, the function of cohesion an dunity of the school team and the population in the community; national-patriotic; organizational; financial management in institution of general secondary education; informative. Teachers in the conditions of martial law were also faced with the need to perform the following new functions: socio-pedagogical (helping children to solve problems of socialization in conditions of martial law, family distance); social adaptation and integration of families with children in the conditions of the host community; social prevention of negative phenomena in the educational environment; information about resources to help in the community; social support and assistance to families with children in the conditions of an educational institution – a temporary shelter for families; pre-medicalcare; promotion of national security through increased attention to national-patriotic education. Conclusions. Our research shows that all teaching staff of educational institutions and their principals in the conditions of martial law begins to perform additional functions and new tasks due to the peculiarities of the martial law in education and new threats to children and all other participants of the educational process, requirements to ensure national security. It requires updating the list and expanding the content of educators’ functions under martial law. That is why these questions should be included in the professional standards of the principal and the teacher of the institution of general secondary education, in educational programs of various levels, which will be the prospects of our further research. Стаття присвячена актуальній проблемі педагогічної теорії сьогодення – новим функціям освітян в умовах воєнного стану. Автори на основі огляду закордонних і вітчизняних джерел, узагальнення досвіду в Україні і поза її межами досягають мети. Мета – визначити нові функції освітян в умовах воєнного стану і наповнити існуючі новим змістом. В основі дослідження лежать компетентнісний, діяльнісний, середовищний, соціальнопедагогічний, безпековий наукові підходи. Методологія. Дослідження базується на компетентнісному, діяльнісному, екологічному, соціально-педагогічному, науково-охоронному підходах. Методами дослідження є: теоретичний аналіз джерел, узагальнення, спостереження, бесіди, встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Матеріали дослідження: вітчизняні та зарубіжні розвідки з методики навчання, безпеки в освіті, особистий досвід викладання на програмах підвищення кваліфікації вчителів. Результати. Спостерігаємо збільшення функцій освітян в умовах воєнного стану. До традиційних функцій директора школи логічно додати: безпекову функцію, організації соціальної підтримки і допомоги; соціальної адаптації; кадрового менеджменту і реалізації сталої кадрової політики в ЗЗСО; профілактичну функцію, функцію згуртування і єднання колективу школи і населення в громаді; національно-патріотичну; організаційну; фінансового менеджменту в ЗЗСО; інформаційну. Вчителі в умовах воєнного стану також зазнали необхідності виконувати такі нові функції: соціально-педагогічну (допомога дітям у вирішенні проблем соціалізації в умовах воєнного стану, дистантності сімей); соціальної адаптації та інтеграції сімей з дітьми в умовах приймаючої громади; соціальної профілактики негативних явищ в освітньому середовищі; інформаційну щодо ресурсів для допомоги в громаді; соціальної підтримки і допомоги сім’ям із дітьми в умовах закладу освіти – тимчасового притулку для сімей; домедичної допомоги; сприяння національній безпеці через посилену увагу до національнопатріотичного виховання. Висновки. Як свідчить наше дослідження, усі педагогічні працівники закладів освіти і їх керівники в умовах воєнного стану починають виконувати додаткові функції і нові завдання, що зумовлено особливостями воєнного стану в освіті і новими загрозами для дітей і всіх інших учасників освітнього процесу, вимогами до забезпечення національної безпеки. Це потребує оновлення переліку і розширення змісту функцій освітян в умовах воєнного стану. Саме тому ці питання і повинні бути внесені в професійні стандарти керівника ЗЗСО і вчителя ЗЗСО, в освітні програми різного рівня, що і буде перспективами нашого подальшого дослідження.
Опис
Ключові слова
Martial Law, Professional Standards, Functions, Security, Right to Education, National Education, воєнний стан, професійні стандарти, функції керівника закладу освіти, функції вчителя, безпека, право на освіту, національне виховання, національна безпека
Цитування
Justification of the Educators’ New Professional Functions under the Conditions of Martial Law / I. Trubavina, O. Cherednychenko, N. Oliinyk, K. Nedria // Educational Challenges. – 2022. – Vol. 27, Iss. 2. – Pp. 199–215.