МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ, США ТА КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на європейських і американських моделях навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Арт-менеджмент». На основі аналізу освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів, які реалізують коледжі й університети країн Європи і США, визначено їх переваги. Виокремлено бар’єри і накреслено напрями їх подолання в процесі підготовки фахівців з арт-менедменту в КНР з урахуванням зарубіжного досвіду. The article focuses on European and American models of higher education in the field of “Art Management”. On the basis of analysis of bachelor’s and master’s education programs implemented by colleges and universities in Europe and USA, their advantages have been determined. Barriers have been determined and the ways for overcoming them have been defined in the process of training art management specialists in China, taking into account foreign experience.
Опис
Ключові слова
арт-менеджмент, освітня програма, модель навчання, Америка, Європа, КНР, бакалаври, магістри, аспірантські роботи, art management, education program, learning model, USA, Europe, China, bachelors, masters, postgraduate work
Цитування
Бао Чен. Моделі навчання здобувачів спеціальності «Арт-менеджмент» у закладах вищої освіти країн Європи, США та КНР / Чен Бао // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 73–76.