ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BYOD ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що актуальним на сьогодні є використання концепції BYOD (з англ. Bring Your Own Device – принеси свій власний пристрій), як один з інноваційних підходів до перевірки навчальних досягнень учнів, зокрема, проведення онлайн опитування, тестування. Використання концепції BYOD для контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів сьогодні є стійкою тенденцією, що пов’язано з трансформацією шкільної освіти, орієнтацією на змішане навчання. В статье рассмотрено, что актуальным на сегодня является использование концепции BYOD (с англ. Bring Your Own Device – принеси свой собственный устройство), как один из инновационных подходов к проверке знаний учащихся, в частности, проведение онлайн опроса, тестирования. Использование концепции BYOD для контроля и оценки знаний учащихся сегодня является устойчивой тенденцией, что связано с трансформацией школьного образования, ориентацией на смешанное обучение. The article deals with that today is the use of the BYOD concept (from English Bring Your Own Device – bring your own device), as one of the innovative approaches to checking students' achievements, in particular, conducting an online survey, testing. The use of the BYOD concept for monitoring and evaluating students' achievements today is a stable trend due to the transformation of school education, orientation to mixed training.
Опис
Ключові слова
концепція BYOD, оцінювання, навчальні досягнення, учні, магістерські роботи, концепция BYOD, оценивание, учебные достижения, ученики, магистерские работы, BYOD concept, evaluation, educational achievements, pupils, master's works
Цитування
Лаптій К. О. Використання концепції BYOD для контролю оцінювання навчальних досягнень учнів / К. О. Лаптій // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 60–61.