ПОРУШЕННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто порушення писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Для успішного засвоєння шкільної програми, формування особистості дитини та її соціальної адаптації є повноцінне оволодіння писемним мовленням на початковому етапі шкільного навчання. Проблема порушень писемного мовлення, зокрема дисграфій, в учнів молодшого шкільного віку є однією з найскладніших та найактуальніших в логопедії. Зазначено, що для забезпечення успішної корекції дисграфії спеціально організована система діагностики має носити комплексний, системний і диференційований характер. Обстеження проводиться з урахуванням таких основних принципів, як принцип комплексності, системності, патогенетичний, діяльнісного підходу, особистісний та принцип розвитку. The publication examines the violation of written speech in children of primary school age. For successful assimilation of the school curriculum, the formation of the child's personality and his social adaptation, it is necessary to fully master written speech at the initial stage of schooling. The problem of written speech disorders, in particular dysgraphia, in elementary school students is one of the most complex and relevant in speech therapy. It is noted that in order to ensure the successful correction of dysgraphia, a specially organized diagnostic system should carry a complex, systematic and differentiated nature. The examination is carried out taking into account such basic principles as the principle of complexity, system, pathogenetic, activity approach, personal and development principle.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, дисграфія, розвиток мовлення, логопедія, діти молодшого шкільного віку, магістерські роботи, speech disorders, dysgraphia, speech development, speech therapy, children of primary school age, master's theses
Цитування
Руденко Л. В. Порушення писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку: сучасний погляд / Л. В. Руденко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 315–320.