ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorНечитайло, Т. С.
dc.date.accessioned2024-02-21T09:28:08Z
dc.date.available2024-02-21T09:28:08Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційну роботу присвячено проблемі формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти. Авторкою виявлено та науково обґрунтовано шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти, які спираються на специфічні вимоги до роботи педагогів; уточнено поняттєвий апарат дослідження, а саме дефініції «компетентнісний підхід», «компетентність», «комунікативна компетентність», «комунікативна компетентність майбутніх педагогів»; обґрунтовано шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів у освітньому середовищі педагогічних ЗВО. Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретичні положення кваліфікаційної роботи та сформульовані рекомендації можуть бути використані гарантами освітньо-професійних програм у педагогічних ЗВО, а також викладачами під час укладання методичного інструментарію навчальних дисциплін. The qualification work is devoted to the problem of formation of communicative competence of students of higher pedagogical education. The author identified and scientifically substantiated the ways of forming the communicative competence of students of higher pedagogical education, which are based on the specific requirements for the work of teachers; the conceptual apparatus of the research was clarified, namely the definitions of 'competent approach', 'competence', 'communicative competence', 'communicative competence of future teachers'; ways of forming the communicative competence of students in the educational environment of pedagogical higher education institutions are substantiated. The practical significance of the study is that the theoretical provisions of the qualification work and the formulated recommendations can be used by the guarantors of educational and professional programs at pedagogical higher education institutions, as well as by teachers when compiling the methodological tools of educational disciplines.
dc.identifier.citationНечитайло Т. С. Формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Т. С. Нечитайло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 73 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14042
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкомунікативний підхід
dc.subjectкомунікативна компетентність
dc.subjectформування комунікативної компетентності
dc.subjectмайбутні учителі
dc.subjectпедагогічні ЗВО
dc.subjectcommunicative approach
dc.subjectcommunicative competence
dc.subjectformation of communicative competence
dc.subjectfuture teachers
dc.subjectpedagogical higher education institutions
dc.titleФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeFORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS
dc.typeOther
Файли
Колекції