ПОНЯТТЯ ВІДСУТНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНА КАТЕГОРІЯ: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В МОВНІЙ СИСТЕМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто абстрактне поняття, долучене до формування концептуальної картини людини й спільноти, «відсутність» як компонент опозиційної онтологійної дихотомії «присутність – відсутність». У вимірі цієї дихотомії відбувається виокремлення тих об’єктів буття, що є обов’язковими для людини, натомість їхня відсутність усвідомлюється як руйнація упорядкованості й  цілісності, загроза гармонійному перебігу життя. Лінгвістичний аналіз цього важливого поняття в  проекції на  когнітивні аспекти його вербальної репрезентації відповідає потребам сучасної лінгвістики щодо вивчення й опису різнорівневих мовних одиниць як засобів внутрішньої категоризації онтологійно важливих сутностей. В статье рассмотрено абстрактное понятие, которое приобщено к формированию концептуальной картины человека и общества, «отсутствие» как компонент оппозиционной онтологийной дихотомии «присутствие – отсутствие». В измерении этой дихотомии происходит выделение тех объектов бытия, которые являются обязательными для человека, зато их отсутствие осознается как разрушение упорядоченности и целостности, угроза гармоничному течению жизни. Лингвистический анализ этого важного понятия в проекции на когнитивные аспекты его вербальной репрезентации отвечает потребностям современной лингвистики к изучению и описанию разноуровневых языковых единиц как средств внутренней категоризации онтологийно важных сущностей. The article considers the abstract concept attached to the formation of the conceptual picture of man and community, "absence" as a component of the oppositional ontological dichotomy "presence - absence". In the dimension of this dichotomy, the objects of existence that are obligatory for man are singled out, but their absence is perceived as a destruction of order and integrity, a threat to the harmonious course of life. Linguistic analysis of this important concept in the projection on the cognitive aspects of its verbal representation meets the needs of modern linguistics to study and describe multilevel language units as a means of internal categorization of ontologically important entities.
Опис
Ключові слова
лінгвокогнітивна категорія, вербальна репрезентація, опозиційна онтологійна дихотомія, рецензія, лингвокогнитивная категория, вербальная репрезентация, оппозиционная онтологийна дихотомия, рецензия, linguocognitive category, verbal representation, oppositional ontological dichotomy, review
Цитування
Маленко О. О. Поняття відсутність як лінгвокогнітивна категорія: репрезентація в мовній системі / О. О. Маленко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А.  В. Лепетюха  (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – Вип. 52. – С. 246–249.