Реалізація методу вправ у навчанні української мови як іноземної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у даній статті було розглянуто особливості роботи зі здобувачами-іноземцями для формування мовних і мовленнєвих компетенцій. Результатом навчання української мови як іноземної є формування в здобувачів-іноземців мовної та мовленнєвої компетентності, що становить основу мовної освіти, оскільки формують базові знання з української мови і забезпечують мовленнєвий розвиток особистості. Використання під час викладання української мови як іноземної усіх видів мовних і мовленнєвих вправ, сприяє ефективному засвоєнню граматики та лексики, що дозволяє здобувачеві послуговуватись українською мовою на усіх рівнях мовленнєвої діяльності. Автором в данной статье были рассмотрены особенности работы с соискателями-иностранцами для формирования языковых и речевых компетенций. Результатом обучения украинскому языку как иностранному является формирование у соискателей-иностранцев языковой и речевой компетентности, что составляет основу языкового образования, поскольку формируют базовые знания по украинскому языку и обеспечивают речевое развитие личности. Использование при преподавании украинского языка как иностранного всех видов языковых и речевых упражнений способствует эффективному усвоению грамматики и лексики, что позволяет соискателю пользоваться украинским языком на всех уровнях речевой деятельности. The author in this article considered the features of working with foreign applicants for the formation of language and speech competencies. The result of teaching Ukrainian as a foreign language is the formation of foreign applicants' linguistic and speech competence, which forms the basis of language education, as they form the basic knowledge of Ukrainian language and ensure the speech development of personality. The use of all kinds of language and speech exercises in teaching Ukrainian as a foreign language contributes to effective grammar and vocabulary acquisition, which allows the applicant to use Ukrainian at all levels of speech activity.
Опис
Ключові слова
методика навчання, українська мова, мовленнєва компетентність, іноземці, методика обучения, украинский язык, речевая компетентность, иностранцы, teaching methodology, ukrainian language, speech competence, foreigners
Цитування
Ковальова Д. С. Реалізація методу вправ у навчанні української мови як іноземної / Д. С. Ковальова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 56–58.