Специфіка природничої освіти учнів у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена потребою звернення до надбань світової педагогіки, об’єктивного аналізу вальдорфського досвіду з метою його використання в діяльності Нової української школи, що сприятиме вдосконаленню якості природничої освіти школярів, формуванню навчальної мотивації особистості, її цілісному розвитку. Мета дослідження – розкрити специфіку природничої освіти учнів у вальдорфській школі. Методи дослідження – комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення). Констатовано, що принциповою особливістю природничої освіти учнів у вальдорфській школі є цілісний підхід, відповідно до якого психічна структура людини виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової сфер. Це передбачає висунення перед навчальною дисципліною як навчальних (сформувати цілісний світогляд та цілісну картину світу; засвоїти основи знань про живу та неживу природу; оволодіти вміннями та навичками дослідження природи, спостереження за різними природними процесами; розвинути естетичний смак, сформувати екологічну свідомість, емоційноціннісне ставлення до природи; забезпечити інтеграцію особистості у світову та національну культури), так і розвивальних (розвиток розумових здібностей, емоційно-почуттєвої сфери та вольової діяльності дитини) цілей. Установлено, що характерними рисами природничої освіти школярів у вальдорфській школі є також: співвіднесення навчального змісту з віковими особливостями дитини; використання художньо-образного викладання (1–5-і класи) та феноменологічного викладання (із 6-го класу); залучення до вивчення природничих дисциплін художньо-естетичного елементу (живопис, гра на музичних інструментах, участь у драматичних постановках тощо). З’ясовано, що вальдорфська школа виховує активну й самостійну особистість, із розвиненою культурою пізнавальної діяльності, науководослідницькими та творчими здібностями. Це підтверджується даними міжнародних незалежних порівняльних педагогічних досліджень якості навчальних досягнень школярів, зокрема PISA та TIMSS. Наголошено на доцільності впровадження вальдорфського досвіду природничої освіти школярів у діяльність Нової української школи. The relevance of the study is caused by the need to address the achievements of world pedagogy and analyze Waldorf experience objectively in order to use it in the New Ukrainian School, which will improve the quality of natural education of schoolchildren, the formation of personal motivation and holistic development. The purpose of the study is to reveal the specific features of natural education of learners in Waldorf school. The research methods include a set of general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, systematization, classification, generalization). It is stated that the fundamental feature of natural education of learners in Waldorf school is a holistic approach, according to which person's mental structure is manifested in the unity of mental activity, emotional and volitional spheres. This involves setting both educational and developmental goals for the subject. The educational goal means to form a holistic worldview and a holistic picture of the world; to master the basic knowledge about living and non-living nature; to master the skills of nature research, observation of various natural processes; to develop aesthetic taste, environmental awareness and emotional and value attitude to nature; to ensure person's integration into world and national culture. The developmental goal means the development of child's mental abilities, feelings and emotional sphere and volitional activity. It is established that the characteristic features of natural education of learners in Waldorf school are also: the correlation of educational content with the age characteristics of a child; the use of artistic and imaginative teaching (grades 1–5) and phenomenological teaching (from grade 6); use of artistic and aesthetic activities (painting, playing musical instruments, participation in dramatic performances, etc.) in the study of natural subjects. It is found that Waldorf school forms an active and independent personality, with a developed culture of cognitive activity, research and creative abilities. This is confirmed by the data of international independent comparative pedagogical studies of the quality of learners' academic achievements, in particular PISA and TIMSS. The authors emphasize the expediency of introducing Waldorf experience of schoolchildren's natural education in the activities of the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, природнича освіта, цілісний підхід, вікові особливості, художньо-образне викладання, феноменологічний підхід, Waldorf school, natural education, holistic approach, age characteristics, artistic and imaginative teaching, phenomenological approach
Цитування
Іонова О. М. Специфіка природничої освіти учнів у вальдорфській школі / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 103–117.