ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ В КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ ЯПОНЦІВ ЖАНРУ ТАНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одним з актуальних питань сучасних наукових досліджень є розробка проблеми збереження та відновлення класичних літературних традицій у різних культурах світу. Об'єктом дослідження є жанр танка, який бере свій початок з VIII століття і є однією з найдавніших форм японської поезії. Увагу зосереджено на процесах збереження, трансформації та оновлення давнього жанру. Встановлено, що давня форма традиційної японської поезії зазнала модернізації та привернула увагу сучасних митців, а також набула популярності серед читачів у країні висхідного сонця та далеко за її межами. Зроблено висновок, що для японців збереження та відновлення жанру танка в колективній пам'яті є значущим. Творча діяльність таких новаторів жанру танка, як Ісікава Такубоку, Йосано Теккан, Йосано Аккіко та інших, збагачує поезію танка новими ідеями та новими засобами поетичного вираження. One of the urgent issues of modern research studies is the development of the problem of preservation and restoration of classical literary traditions in different cultures of the world. The research focuses on the tanka genre, which dates back to the 8th century and is one of the oldest forms of Japanese poetry. Attention is focused on the processes of preservation, transformation and renewal of the ancient genre. It has been established that an ancient form of traditional Japanese poetry has undergone modernization and attracted the attention of modern artists, as well as gaining popularity among readers in the land of the rising sun and far beyond. It was concluded that for the Japanese, the preservation and restoration of the tanka genre in the collective memory is significant. The creative activity of such innovators in the tanka genre as Ishikawa Takuboku, Yosano Tekkan, Yosano Akkiko and others enriches tanka poetry with new ideas and new means of poetic expression.
Опис
Ключові слова
японська поезія, танка, лірика, жанр, колективна пам'ять, Japanese poetry, tanka, lyrics, genre, collective memory
Цитування
Хижняк Г. Ю. Збереження та відновлення в колективній пам'яті японців жанру танка / Г. Ю. Хижняк, О. В. Радчук // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 387–391.