Мей Сінклер і «потік свідомості»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У 2018 році вчені-модерністи усього світу відзначили сторіччя літературного терміна «потік свідомості» – психологічного визначення, яке вперше було застосовано до літературних творів в рецензії Мей Сінклер на романи з циклу «Паломництво» Дороті Річардсон (1918). Доповідь присвячена психологічним романам Сінклер «Три сестри» (1914 р.), «Мері Олів'є» (1919 р.) і «Життя і смерть Харріетт Фрін» (1922) і розкриває особливості її стилю, які включають прийоми имажизма, символізму і «потоку свідомості». Зроблено висновок про те, що твори Мей Сінклер є невід'ємною частиною англійської літератури перехідної епохи. Її авторська мужність, відкритість новим знанням, здатність експериментувати багато в чому сприяли розвитку модерністського напряму і певною мірою проклали шлях наступному поколінню модерністів, В. Вульф і Дж. Джойсу, які стали неперевершеними майстрами методу «потоку свідомості». В 2018 году ученые-модернисты всего мира отметили столетие литературного термина «поток сознания» – психологического определения, которое впервые было применено к литературным произведениям в рецензии Мэй Синклер на романы из цикла «Паломничество» Дороти Ричардсон (1918). Доклад посвящен психологическим романам Синклер «Три сестры» (1914 г.), «Мэри Оливье: Жизнь» (1919 г.) и «Жизнь и смерть Харриетт Фрин» (1922 г.) и раскрывает особенности ее стиля, которые включают приемы имажизма, символизма и «потока сознания». Сделан вывод о том, что произведения Мэй Синклер являются неотъемлемой частью английской литературы переходной эпохи. Ее авторское мужество, открытость новым знаниям, способность экспериментировать во многом способствовали развитию модернистского направления и в определенной степени проложили путь следующему поколению модернистов, В. Вульф и Дж. Джойсу, которые стали непревзойденными мастерами метода «потока сознания». In 2018, modernist scholars all over the world celebrated a centenary of the literary term «stream of consciousness» – the psychological definition which was first applied to literary writings in May Sinclair’s review on Dorothy Richardson’s «Pilgrimage» (1918), and which since then has become an essential characterization of modernist discourse. The paper focuses on Sinclair’s psychological novels «The Three Sisters» (1914), «Mary Olivier: A life» (1919) and «Life and Death of Harriett Frean» (1922), and reveals the features of her writing mode, which among others include imagism, symbolism, and «stream of consciousness» techniques. It is concluded that May Sinclair’s writings are an integral part of English literature during the changing eras. Her author’s courage, openness to new knowledge, ability to experiment vastly contributed to the development of the modernist approach and to a certain extent paved the way for a new generation of modernists, V. Woolf and J. Joyce, who became unsurpassed masters of the stream-of-consciousness method.
Опис
Ключові слова
Мей Сінклер, модернізм, потік свідомості, психологічний роман, символізм, імажизм, Мэй Синклер, модернизм, поток сознания, психологический роман, символизм, имажизм, May Sinclair, modernism, the stream of consciousness, psychological novel, symbolism, imagism
Цитування
Гончарова О. А. Мей Сінклер і «потік свідомості» / О. А Гончарова // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 68–72.