МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КОМАНДА СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ЗІ СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті надано характеристику провідних напрямків роботи з дітьми зі стертою дизартрією. Тільки міждисциплінарна команда розвитку дитини зможе комплексно поглянути на дану проблему, її діагностувати, виявити чи має дитина певні супутні порушення і сформувати ефективний маршрут корекції і розвитку для дитини зі стертою формою дизартрії. В статье охарактеризованы ведущие направления работы с детьми со стертой дизартрией. Только междисциплинарная команда развития ребенка сможет комплексно взглянуть на эту проблему, ее диагностировать, выявить имеет ли ребенок определенные сопутствующие нарушения и сформировать эффективный маршрут коррекции и развития для ребенка со стертой формой дизартрии. The article describes the leading areas of work with children with erased dysarthria. Only an interdisciplinary team of child development will be able to comprehensively look at this problem, diagnose it, identify whether the child has certain concomitant disorders and form an effective route of correction and development for a child with an erased form of dysarthria.
Опис
Ключові слова
стерта дизартрія, диспраксія, міждисциплінарна команда, міждисциплінарний підхід, комплексний підхід, магістерські роботи, стертая дизартрия, диспраксия, междисциплинарная команда, междисциплинарный подход, комплексный подход, магистерские работы, erased dysarthria, dyspraxia, interdisciplinary team, interdisciplinary approach, integrated approach, master's work
Цитування
Якубіна О. О. Міждисциплінарна команда супроводу дітей зі стертою формою дизартрії / О. О. Якубіна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 359–366 : іл.