DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCE OF TEACHERS OF MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE PERIOD OF DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The purpose of the study is to determine the perception of teachers of medical institutions of higher education of educational processes during the period of digital transformation in education. It is shown that the education system formed in the previous technological society does not meet the needs of modernity, the implementation of digital technologies and, in particular, the transition from the traditional «auditory» model of education to online education. The study used a nonexperimental, descriptive design based on surveys of teachers of the Kharkiv National Medical University. The results show a positive correlation between the empowerment of digital pedagogy and the digital environment, students' motivation for digital education, and recent changes in university teaching. The implementation of technological and organizational solutions in the field of education, aimed at adapting the educational system to the dynamically changing needs of the labor market and individualizing educational trajectories and increasing the involvement of students in the educational process are contribute to experience for self-learning and the promotion of initiatives that increase the level of development of digital competences of teachers. Метою дослідження є визначення сприйняття викладачами медичних закладів вищої освіти навчальних процесів в період цифрової трансформації в освіті. Показано, що система освіти, сформована у попередньому технологічному суспільстві, не відповідає потребам сучасності, впровадженню цифрових технологій і зокрема переходу від традиційної «аудиторної» моделі навчання до онлайносвіти. У дослідженні використовувався неекспериментальний, описовий дизайн на основі опитувань викладачів Харківського національного медичного університету. Результати показують позитивну кореляцію між розширенням можливостей цифрової педагогіки і цифрового середовища, мотивацією студентів щодо цифрової освіти, та останніми змінами в університетському викладанні. Впровадження технологічних та організаційних рішень у сфері освіти, спрямованих на адаптацію освітньої системи до динамічне мінливих потреб на ринку праці, індивідуалізація освітніх траєкторій та підвищення залучення студентів у навчальний процес, сприяють досвіду, самонавчанню та просуванню ініціатив, що підвищують рівень розвитку цифрових компетентностей викладачів.
Опис
Ключові слова
education, digital technologies, digital competence, medical institutions of higher education, освіта, цифрові технології, цифрова компетентність, медичні заклади вищої освіти
Цитування
Batyuk L. Determination of digital competence of teachers of medical institution of higher education in the period of digital transformation in education / L. Batyuk, O. Zhernovnykova // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 11–16.