Своєрідність жіночіх образів у романі Патріка Зюскінда “Парфумер”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена виявленню специфіки жіночих персонажів, у романі П. Зюскінда (Patrick Süskind) «Парфумер», встановленню характерних авторських засобів створення цих персонажів у контексті твору. Актуальність обраної теми визначається тим, що незважаючи на популярність, творчість цього автора, тим більш жіночі образи не були об'єктом багатогранного дослідження. Автором роботи проаналізовані основні теоретичні засади народження цього твору. В роботі представлені характерні авторські засоби створення жіночих персонажів, дана комплексна характеристика їх особливостей. На основі аналізу виявлено місце і роль запахів у романі, їхнє переплетення з основним сюжетом. Встановлено, що базисний концепт «запах» найбільш тісно пов'язаний із концептом «краса»; виявлено лінгвокогнітивні механізми їхньої взаємодії. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці лекцій з історії німецької літератури ХХ століття. The master's thesis is devoted to the study of the originality of female images in the novel Patrick Süskind “Perfume. The story of murderer”. This book is very popular among readers. But the work of this author, especially female images, were not the object of multifaceted research. The author of the work analyzed the main theoretical foundations of the creation of this work. The work presents characteristic author's means of creating female characters, a comprehensive description of their features is given. On the basis of the analysis, the place and role of smells in the novel, their interweaving with the main plot, were revealed. It was established that the basic concept of "smell" is most closely related to the concept of "beauty"; the linguistic and cognitive mechanisms of their interaction were revealed. The results of the research can be used in the preparation of lectures on the history of German literature of the 20th century.
Опис
Ключові слова
постмодернізм, ольфакторна аура, концептуальні області, базисний концепт «запах», концепт «краса», метафора, жіночі персонажі, аромат, парфуми, Зюскінд Патрик, postmodernism, olfactory aura, conceptual areas, basic concept "smell", concept "beauty", metaphor, female characters, fragrance, perfume, Süskind Patrick
Цитування
Кацюба О. В. «Своєрідність жіночих образів у романі Патріка Зюскінда “Парфумер” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / О. В. Кацюба ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції