БІОЛОГІЧНI ПОКАЗНИКИ КОКЦИНЕЛІД ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ БІОМАТЕРІАЛУ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA L. (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біологічні показники кокцинелід можуть слугувати надійними критеріями контролю якості біоматеріалу при промисловому виробництві агентів біологічного захисту рослин. Це міграційна активність личинок; їх лінійні розміри; інтенсивність живлення; середня життєздатність; середня маса імаго; середня плодючість; частка самок; тривалість розвитку від яйця до імаго. Визначено значення цих показників для Coccinella septempunctata. Міграційна активність визначали за власною методикою. Для визначення цієї ознаки використовували аркуш білого паперу з чотирма секторами та сімома концентричними колами. Це дозволяє визначити напрямок та швидкість руху комах в залежності від наявності корму, озташування та джерела світла. Встановлено, що на прямок «південь-північ» достовірно не впливає на рух личинок. Наявність жертви також не впливає на напря мок переміщення личинок. Личинки C. septempunctata продемонстрували позитивний фототаксис. Активність личинок, що тривалий час знаходились без їжі, була значно вищою ніж нагодованих. Визначення життєздатності личинок здійснювали при груповому утримуванні та надлишку їжі. Дослідження проводили протягом 6-ти послідовних генерацій, в яких біологічні показники суттєво не відрізнялись. При розведенні кокцинелід в штучних умовах зміна параметрів системи життєдіяльності викликає у комах фізіологічний та етологічний стрес. Для отримання якісних ентомокультур сонечок, необхідно в процесі вирощування здійснювати контролювання міграційної активністі та інтенсивністі живлення личинок. Здійснення контролю біологічних показників кокцинелід в процесе вирощування дозволить отримати високоякісну товарну продукцію. Биологические показатели кокцинеллид могут служить надежными критериями контроля качества биоматериала при промышленном производстве агентов биологической защиты растений. Это миграционная активность личинок; их линейные размеры; интенсивность питания; средняя жизнеспособность; средняя масса имаго; средняя плодовитость; доля самок; продолжительность развития от яйца до имаго. Определены значения этих показателей для Coccinella septempunctata. Миграционную активность определяли по собственной методике. Для определения этого признака использовали лист белой бумаги с четырьмя секторами и семью концентрическими кругами. Это позволяет определить направление и скорость движения насекомых в зависимости от наличия корма, расположения и источников света. Установлено, что направление «юг-север» достоверно не влияет на движение личинок. Наличие жертвы также не влияет на направление перемещения личинок. Личинки C. septempunctata продемонстрировали положительный фототаксис. Активность личинок длительное время находившихся без пищи, была значительно выше, чем накормленных. Определение жизнеспособности личинок осуществляли при групповом содержании и избытке пищи. Исследования проводились в течение 6-ти последовательных генераций, в которых биологические показатели существенно не отличались. При разведении кокцинелид в искусственых условиях изменение параметров системы жизнедеятельности вызывает у насекомых физиологический и этологический стресс. Для получения качественных ентомокультур божьих коровок, необходимо в процессе выращивания осуществлять контроль миграционной активностью и интенсивностью питания личинок. Осуществление контроля биологических показателей кокценеллид в процесе выращивания позволит получить высококачественную товарную продукцию. Biological indicators of coccinellids can serve as reliable criteria for quality control of biological material in the industrial production of biological plant protection agents. These indicators are the migratory activity of larvae; their linear sizes; a feeding intensity; average viability; average adult weight; average fertility; the ratio of females; duration of the development from egg to adult. The values of all these indicators for Coccinella septempunctata were determined. The migration activity was determined by means of our own method. To measure this feature, a sheet of white paper with four sectors and seven circles drawn on it was used. This method allows to define the direction and speed of movement for insects depending on the availability of food, location, and light source. The south-north direction does not significantly affect the larvae’s movement. The presence of the victim also does not affect the direction of the lar vae’s movement. C. septempunctata larvae showed positive phototaxis. The activity of the larvae that were left without food for a long time was much higher than of the fed ones. The larval viability was studied and measured in the condi tions of group maintenance and excess food. The studies were performed for 6 consecutive generations, in which the biological parameters did not differ significantly. When the coccinellids are bred in artificial conditions, the change in the parameters of the vital systems causes physiological and ethological stress in the insects. To obtain high-quality entomologic cultures of lady beetles, it is necessary (in the process of breeding) to control the migratory activity and feeding intensity of larvae. Controlling biological indicators of Coccinellidae in the process of cultivation will allow to obtain high-quality marketable products.
Опис
Ключові слова
контроль якості, життєздатність, інтенсивність живлення, розведення комах, біометод, контроль качества, жизнеспособность, интенсивность питания, разведение насекомых, биометод, quality control, viability, feeding intensity, insect breeding, biomethod
Цитування
Баркар В. П. Біологічні показники кокценелід як критерій якості біоматеріалу при культивуванні Coccinella septempunctata L. (​Coleoptera: Coccinellidae) / В. П. Баркар, Т. Ю. Маркіна, В. П. Молчанова // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : наук. журн. – 2020. – Том 22, № 1. – С. 39–46.