Методика викладання у вищій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено основні положення та вимоги щодо організації, змісту практичних занять здобувачів вищої освіти. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з методики викладання у вищій школі для здобувачів вищої освіти освітньої програми "Педагогіка вищої школи". Завдання складені з урахуванням вимог до формування професійної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Методичні рекомендації призначені для аудиторної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки", освітньої програми "Педагогіка вищої школи". В методических рекомендациях представлены основные положения и требования к организации, содержанию практических занятий соискателей высшего образования. Материал представлен в соответствии с учебной программой по методике преподавания в высшей школе для соискателей высшего образования образовательной программы "Педагогика высшей школы". Задания составлены с учетом требований к формированию профессиональной компетентности будущих преподавателей высшего образования. Методические рекомендации предназначены для аудиторной работы соискателей высшего образования специальности 011 "Образовательные, педагогические науки", образовательной программы "Педагогика высшей школы". The methodological recommendations present the main provisions and requirements for the organization and content of practical classes of higher education applicants. The material is presented in accordance with the curriculum on teaching methodology in higher education for candidates for higher education educational program "Pedagogy of Higher Education". The tasks are made taking into account the requirements for the formation of professional competence of future teachers of higher education. Methodological recommendations are designed for classroom work of applicants for higher education specialty 011 "Educational, pedagogical sciences", the educational program "Pedagogy of higher education.
Опис
Ключові слова
методика викладання, вища школа, методичні рекомендації, практичні заняття, здобувачі, методика преподавания, высшая школа, методические рекомендации, практические занятия, соискатели, teaching methodology, school of higher education, methodological guidelines, practical exercises, applicants
Цитування
Кайдалова Л. Г. Методика викладання у вищій школі : метод. рек. до практ. занять для здобувачів вищ. освіти / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 45 с.