Поняття фінансової грамотності у дослідженнях Івана Прокопенка і зарубіжних фахівців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Присвячено розкриттю сутність фінансової грамотності як ключової компетентності сучасної молодої людини через призму професійного доробку Івана Прокопенка і зарубіжних фахівців. У досліджені використано методи — порівняльний історичний, аналізу, синтезу. Автор розкрив ключове поняття як здатність людини розуміти та використовувати фінансові навички, включаючи управління особистими фінансами, складання бюджету та інвестування, розуміння певних фінансових принципів і концепцій, таких як часова вартість грошей, складні відсотки, управління боргом і фінансове планування. Автор зазначив, що Іван Прокопенко приділяв значну увагу формуванню фінансової грамотності студентів, втіленню європейських стандартів розуміння і технологій формування цієї компетентності. Також зазначено про те, що у контексті формування фінансової грамотності особистості у навчаль- ному процесі І. Прокопенко стояв на позиціях людиноцентричності і системного підходу. У розробленні питання змістовного і методичного забезпечення академік орієнтував здобувачів на формування здатності приймати свідомі фінансові рішення. У цьому вирішального значення набували питання соціальної та економічної захищеності, фінансової незалежності. Таке бачення стало базисом у реалізації ініціативи упровадження для здобувачів різних рівнів освіти індивідуальної траєкторії навчання у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Компаративний аналіз дав змогу виділити у змісті досліджуваного поняття світоглядно цільовий ком- понент, практичний компетентнісний і стратегічний предметний. У науковому доробку І. Прокопенка, У. Байцахан, М. Д емерціс, А.Т. Паши, Х. Пікатоста, Е.М. Гергіни виразним є світоглядно цільовий компонент. Перспективним напрямом подальшої наукової розвідки бачимо вивчення світового і національного досвіду формування фінансової грамотності в умовах форс-мажору, коли ситуації невизначеності впливають на національні і світові економічні системи. The article is devoted to the disclosure of the essence of financial literacy as a key competence of a modern young person through the prism of the professional development of Ivan Prokopenko and foreign specialists. The research used methods – comparative historical, analysis, synthesis. In the article, the author revealed the key concept as a person's ability to understand and use financial skills, including managing personal finances, budgeting and investing, understanding certain financial principles and concepts such as: time value of money, compound interest, debt management and financial planning. The author noted in the article that Ivan Prokopenko paid considerable attention to the formation of students' financial literacy, the implementation of European standards of understanding and technologies for the formation of this competence. It is also stated that in the context of the formation of personal financial literacy in the educational process, I. Prokopenko stood for the positions of peoplecenteredness and a systemic approach. In developing the issue of meaningful and methodical support, the academician oriented the applicants to the formation of the ability to make conscious financial decisions. In this regard, issues of social and economic security, financial independence became crucial. This vision became the basis for the implementation of the initiative to introduce an individual learning trajectory for students of different levels of education at the G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University The comparative analysis made it possible to distinguish the worldview target component, the practical competence component, and the strategic subject component in the content of the studied concept. In the research work of I. Prokopenko, U. Baitsakhan, M. Demertzis, A.T. Pasha, H. Picatosta, E. M. Hergins are expressive in their outlook on the target component. We see the study of global and national experience of financial literacy formation in force majeure conditions, when situations of uncertainty affect national and global economic systems, as a promising direction for further scientific research.
Опис
Ключові слова
компаративний аналіз, компетентнісний підхід, фінансова грамотність, університет, якість освіти, аспірантські роботи, comparative analysis, competence approach, financial literacy, university, quality of education, postgraduate work
Цитування
Власенко Я. В. Поняття фінансової грамотності у дослідженнях Івана Прокопенка і зарубіжних фахівців / Я. В. Власенко // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 70–74.