Проблеми визначення поняття "інтермедіальність тексту"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інтермедіальність – це особливий тип структурних взаємозв'язків усередині художнього твору, який базується на взаємодії мов різних видів мистецтва в системі єдиного художнього цілого, завдяки наявності в художньому творі таких образних структур, які включають інформацію про інший вид мистецтва. В статье рассмотрена интермедиальность – это особый тип структурных взаимосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии языков разных видов искусства в системе единого художественного целого, благодаря наличию в художественном произведении таких образных структур, которые включают информацию о другом виде искусства. The article deals with intermediality, which is a special type of structural interrelationships within a work of art based on the interaction of languages of different types of art within the system of a unified artistic whole, due to the presence of such figurative structures in the work of art which include information about another type of art.
Опис
Ключові слова
інтермедіальність, аналіз тексту, магістерські роботи, интермедиальность, анализ текста, магистерские работы, intermediality, text analysis, master's works
Цитування
Бурлакова І. Проблеми визначення поняття "інтермедіальність тексту" / І. Бурлакова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 16–17.