Вплив графічних технік та манер на культурно – естетичний розвиток студентів

dc.contributor.authorМолчанова, М. А.
dc.date.accessioned2023-10-17T13:29:05Z
dc.date.available2023-10-17T13:29:05Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено різні графічні техніки та манери та їх значення для культурно-естетичного розвитку студентів. Об’єкт дослідження використання графічних технік та манер у процесі професійної підготовки студентів. Предмет дослідження вплив графічних технік та манер на культурно-естетичний розвиток студентів. Методологія дослідження. Для досягнення мети магістерської роботи були використані такі загальнонаукові та фахові методи дослідження: - Аналітичний – для вивчення спеціалізованої літератури з образотворчого мистецтва; - Структурного аналізу – для систематизації знань про графічні техніки; - Класифікація, систематизація та узагальнення – для аналізу різновидів графічних технік та манер, їх місця в мистецькому процесі. Наукова новизна полягає в тому, що виявлена перспектива розвитку графічних технік у сучасному образотворчому мистецтві. Практична значущість отримані результати теоретичної частини дослідження полягають у розкритті ролі графічних технік та манер в образотворчому мистецтві, у розробці методичних рекомендацій до створення графічних робіт. Практичне значення дипломної роботи полягає у створенні робіт з використанням різних графічних технік та манер, які можуть активно використовуватися на заняттях з образотворчого мистецтва. In qualification work examines various graphic techniques and manners and their significance for the cultural and aesthetic development of students. The object of research on the use of graphic techniques and manners in the process of professional training of students. The subject of research is the impact of graphic techniques and manners on cultural aesthetic development of students. Research methodology. To achieve the goal of the master's thesis, the following general scientific and professional research methods were used: - Analytical - for studying specialized literature from fine arts; - Structural analysis - to systematize knowledge about graphic techniques; - Classification, systematization and generalization - for the analysis of varieties of graphic techniques and manners, their place in the artistic process. The scientific novelty is that the perspective of the development of graphic techniques in modern fine art has been revealed. The practical significance of the obtained results of the theoretical part of the study lies in the disclosure of the role of graphic techniques and manners in fine art, in the development of methodological recommendations for the creation of graphic works. The practical significance of the thesis consists in the creation of works using various graphic techniques and manners, which can be actively used in art classes.
dc.identifier.citationМолчанова М. А. Вплив графічних технік та манер на культурно-естетичний розвиток студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / М. А. Молчанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 48 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12757
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectобразотворче мистецтво
dc.subjectграфіка
dc.subjectграфічні техніки
dc.subjectкультурно-естетичний розвиток
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectfine art
dc.subjectgraphics
dc.subjectgraphic techniques
dc.subjectcultural and aesthetic development
dc.subjectprofessional training
dc.titleВплив графічних технік та манер на культурно – естетичний розвиток студентів
dc.title.alternativeThe influence of graphic techniques and manners on the cultural and aesthetic
dc.typeOther
Файли
Колекції