ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутнього соціального працівника до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення підготовки майбутнього соціального працівника до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях. Теоретичне значення дослідження вбачаємо в тому, що узагальнено зміст та особливості роботи соціального працівника з молоддю у громадських об’єднаннях; запропоновано технологію роботи соціального працівника з молоддю у громадських об’єднаннях; уточнено сутність понять «підготовка майбутнього соціального працівника до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях», «готовність майбутнього соціального працівника до роботи з молоддю у громадських об’єднаннях»; «дидактичні основи підготовки майбутнього соціального працівника до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях»; розроблено навчальнометодичне забезпечення з підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях; уточнено критерії, показники рівнів готовності соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях. Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та упровадженні в процес освітньо-професійної підготовки майбутніх соціальних працівників навчально-методичних матеріалів, що забезпечують їхню підготовку до роботи з молоддю у громадських об’єднаннях; визначенні методичних рекомендацій для викладачів закладів вищої освіти з організації освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю у громадських об’єднаннях. Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота, а також під час проходження виробничої практики здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота». У першому розділі кваліфікаційної роботи В. Жук на основі аналізу наукових джерел здійснено аналіз проблеми соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях, конкретизовано поняття соціального виховання молоді в контексті діяльності молодіжних громадських об’єднань, проаналізовано особливості діяльності соціального працівника з соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях, заслуговує на увагу розроблена і теоретично обґрунтована автором технологія роботи соціального працівника з соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях, розроблена на клієнто-орієнтованому рівні. У другому розділі кваліфікаційної роботи В. Жук визначено суть та особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях, розкрито зміст означеної готовності, що має багатокомпонентну структуру і включає ціннісно-орієнтаційний, знаннєвий і діяльнісно-практичний компоненти. Розроблено і теоретично обґрунтовано навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях, що передбачає оптимальне поєднання традиційних (лекційних, семінарських, виховних) та інтерактивних заходів у роботі зі здобувачами вищої освіти що вирішують завдання формування у майбутніх соціальних працівників стереотипів професійної поведінки у роботі з підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях до якого віднесено: лекції, семінарські заняття, практичні вправи, соціально-виховні заходи. У третьому розділі дослідження В. Жук описано особливості проведення наукового експерименту з покращення практики підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях. The qualification work is devoted to the problem of finding effective means of training a future social worker for the social education of youth in public associations. The purpose of the study was the theoretical foundation, development and experimental verification of educational and methodological support for the preparation of the future social worker for the social education of youth in public associations. The theoretical significance of the study is seen in the fact that the content and features of the social worker's work with youth in public associations are summarized; the technology of the work of a social worker with youth in public associations is proposed; clarified the essence of the concept "preparation of the future social worker for the social education of youth in public associations", "preparedness of the future social worker to work with youth in public associations"; "didactic foundations of training the future social worker for the social education of youth in public associations"; educational and methodological support for the training of future social workers for the social education of youth in public associations has been developed; specified criteria, indicators of levels of readiness of social workers for social education of youth in public associations. The practical significance of the research results lies in the development and implementation of educational and methodological materials in the process of educational and professional training of future social workers, ensuring their preparation for work with youth in public associations; determination of methodological recommendations for higher education teachers on the organization of the educational process aimed at increasing the level of readiness of future social pedagogues to work with youth in public associations. The results of the research can be used in the process of professional training of applicants of higher education specialty 231 Social work, as well as during the industrial practice of applicants of specialty 231 "Social work". In the first chapter of the qualification work of V. Zhuk, on the basis of the analysis of scientific sources, an analysis of the problem of social education of youth in public associations was carried out, the concept of social education of youth in the context of the activities of youth public associations was specified, the features of the activity of a social worker for the social education of youth in public organizations were analyzed. theoretically based on the author's work technology of a social worker for the social education of youth in public associations, developed at the client-oriented level. In the second section of the qualification work of V. Zhuk, the essence and features of the preparation of future social workers for the social education of youth in public associations are defined, the content of the specified readiness, which has a multicomponent structure and includes value-orientational, knowledge, and activity-practical components, is revealed. The educational and methodological support for the preparation of future social workers for the social education of youth in public associations has been developed and theoretically substantiated, which provides for an optimal combination of traditional (lecture, seminar, educational) and interactive activities in working with applicants for higher education, solving the task of forming stereotypes in future social workers of professional behavior in the work of preparing future social workers for the social education of youth in public associations, which includes: lectures, seminars, practical exercises, social-educational events. In the third chapter of the study, V. Zhuk describes the features of conducting a scientific experiment to improve the practice of training future social workers for the social education of youth in public associations.
Опис
Ключові слова
підготовка, готовність, компоненти готовності, соціальний працівник, молодь, громадські об’єднання, компетенція, навчально-методичне забезпечення, preparation, readiness, readiness components, social worker, youth, public associations, competence, educational and methodological support
Цитування
Жук В. О. Підготовка майбутнього соціального працівника до соціального виховання молоді у громадських об’єднаннях : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / В. О. Жук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 94 с. : табл. + дод.
Колекції