Газетний заголовок як поліфункціональний мовленнєвий акт

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто заголовок, який називає текст, а отже, виконує номінативну функцію, яка поряд з графічно-видільною функцією дає можливість читачам виділити конкретний текст з маси інших. Як правило, заголовкам також властива інформативна або комунікативна функція, оскільки в них тим чи іншим чином відбивається зміст матеріалу. Заголовки налаштовують читача на певну емоційну тональність і в більшості випадків мають вирішальний вплив на сприйняття всього тексту. В статье рассмотрен заголовок, который называет текст, а следовательно, выполняет номинативную функцию, которая наряду с графически-выделительной функцией дает возможность читателям выделить конкретный текст из массы других. Как правило, заголовкам также присуща информативная или коммуникативная функция, поскольку в них тем или иным образом отражается содержание материала. Заголовки настраивают читателя на определенную эмоциональную тональность и в большинстве случаев оказывают решающее влияние на восприятие всего текста. The article considers the title, which names the text, and therefore performs a nominative function, which, along with the graphical function allows readers to select a specific text from the mass of others. As a rule, headlines also have an informative or communicative function, because they in one way or another reflect the content of the material. Headlines set the reader to a certain emotional tone and in most cases have a decisive influence on the perception of the whole text.
Опис
Ключові слова
газети, заголовок, студентські роботи, газеты, студенческие работы, newspapers, title, student works
Цитування
Курченко С. Газетний заголовок як поліфункціональний мовленнєвий акт / С. Курченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 50–51.