Особливості доведення методом математичної індукції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглянуто загальні поняття про доведення теорем, тотожностей, нерівностей та подільності за допомогою методу математичної індукції. Проаналізовано її особливості та переваги у шкільному курсі вивчення математики. З’ясовано особливості доведення методу математичної індукції за різними підходами. В статье рассмотрены общие понятия о доказательствах теорем, тождеств, неравенств и делимости с помощью метода математической индукции. Проанализированы ее особенности и преимущества в школьном курсе изучения математики. Выяснено особенности доказательств метода математической индукции по разным подходам. The article discusses general concepts about the proofs of theorems, identities, inequalities and divisibility using the method of mathematical induction. Its features and advantages are analyzed in a school course in the study of mathematics. The features of the proofs of the method of mathematical induction by different approaches are clarified.
Опис
Ключові слова
математика, індукція, доведення, метод математичної індукції, четверта аксіома Пеано, студентські роботи, математика, индукция, доказательство, метод математической индукции, четвертая аксиома Пеано, студенческие работы, mathematics, induction, evidence, mathematical induction method, fourth axiom of Peano, student work
Цитування
Цись Я. В. Особливості доведення методом математичної індукції / Я. В. Цись // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 247–249.