Граматична метафора в політичному дискурсі (на прикладі займенника воно)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Сучасний політичний дискурс і дотичні до нього дописи й рефлексії продовжують широко використовувати граматичну метафору, виражену займенником середнього роду ВОНО. Політичний дискурс — це сфера актуалізації дискурсивно пов’язаних значень середнього роду, передусім несхвалення (референт «поганий»), що супроводжується різними оцінними відтінками (референт неосвічений, дурний, старий, недосвідчений, зрадник тощо). Прагматичним тригером створення оцінного сенсу є реальна дія або стан у соціально-політичному житті України, що негативно позначає референта. Modern political discourse continues to widely use the grammatical metaphor expressed by the neuter pronoun IT. Political discourse is the sphere of the actualization of discursively connected meanings of the neuter gender, primarily disapproval (referent "bad"), which is accompanied by various evaluative shades (the referent is ignorant, stupid, old, inexperienced, traitor etc). The pragmatic trigger for the creation of evaluative meaning is a real action or state in the socio-political life of Ukraine, which negatively marks the referent.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, політична риторика, граматична метафора, зневажливі метафо- ри, political discourse, political rhetoric, grammatical metaphor, derogatory metaphors
Цитування
Сазонова Я. Ю. Граматична метафора в політичному дискурсі (на прикладі займенника воно) / Я. Ю. Сазонова // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 141–145.