СТУДЕНТСЬКА СІМ’Я: СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах представлено теоретичний аналіз останніх розробок у контексті вивчення студентської сім’ї та шлюбно-сімейних стосунків студентів. Наводяться актуальні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, що дозволяють оцінити сучасний стан та перспективи психологічної науки з проблем шлюбу та сім’ї. Визначено особливості студентської сім’ї як соціального інституту. The article presents a theoretical analysis of the latest developments in the context of studying the student family and the marital-family relationships of students. The actual researches of domestic and foreign scientists, which allow to assess the current state and prospects of psychological science regarding the problems of marriage and family. The features of student family as a social institution are determined.
Опис
Ключові слова
студентський вік, студентська сім’я, сімейний статус особистості, шлюбно-сімейні стосунки, сучасні дослідження, student age, student family, family status of personality, marital-family relationships, modern researches
Цитування
Сосніхіна С. Студентська сім’я: сучасний стан вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень / С. Сосніхіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 402–405.