ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив комп'ютерної графіки на формування інформаційної компетентності студентів. Комп’ютерна графіка - це сфера інформатики, що включає всі без винятку ресурси і способи розвитку і оброблення зображень за допомогою комп'ютерів. Об'єктом її дослідження вважається формування, збереження і оброблення комп'ютерно графічних модифікацій. Зазначено, що застосування комп’ютерних технологій дають можливість уявити будь-які данні у вигляді графічних образів: креслень, малюнків, начерків, презентацій, візуалізацій, мультиплікаційних роликів, віртуальних світів тощо. Комп’ютерна графіка і анімація – потрібний інструмент в подібних сферах, як кіно, мистецтво, реклама, архітектура, моделювання прототипів, імітації динамічних явищ, формування комп'ютерних ігор, і навчальних проектів. На ринку праці виникають нові спеціальності: спецефектор, векторний арт-фахівець, CAD-фахівець, дизайнер, аніматор, текстуровщик, візуалізатор, які неможливі без знань комп’ютерної графіки. The publication examines the influence of computer graphics on the formation of students' information competence. Computer graphics is a field of informatics that includes all resources and methods of developing and processing images using computers. The object of her research is the formation, preservation and processing of computer graphic modifications. It is noted that the use of computer technologies makes it possible to visualize any data in the form of graphic images: drawings, drawings, sketches, presentations, visualizations, cartoons, virtual worlds, etc. Computer graphics and animation is a necessary tool in such fields as film, art, advertising, architecture, modeling prototypes, simulation of dynamic phenomena, formation of computer games, and educational projects. New specialties are emerging on the labor market: special effects, vector art specialist, CAD specialist, designer, animator, texturist, visualizer, which are impossible without knowledge of computer graphics.
Опис
Ключові слова
комп'ютерна графіка, анімація, інформаційна компетентність, магістерські роботи, computer graphics, animation, information competence, master's theses
Цитування
Ростовцева Н. С. Вплив комп'ютерної графіки на формування інформаційної компетентності студентів / Н. С. Ростовцева // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 452–455.