КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЗМУ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття містить авторські міркування щодо формування поняття ПАТРІОТИЗМУ, його семантики та прагматики відповідно до конкретної історичної епохи. Патріотизм у світоглядному розумінні зародився у Стародавній Греції і означав усвідомлену любов громадян до своєї Батьківщини та готовність служити їй. Згодом поняття зазнало смислових трансформацій в епоху Римської імперії, Великої французької революції, національно-визвольних війн та в епоху Другої світової війни. Загальні змістовні компоненти концепту "Патріотизм": Батьківщина, любов, вірність, служіння, захист, оборона, самопожертва. Ці слова на нейролінгвістичному рівні мають формувати суспільну свідомість громадян по відношенню до своєї країни. Тому вони мають бути включені до змісту освіти, культури, мистецтва та медіа. В Україні емоційне розуміння патріотизму (любов, захоплення Україною) більшою мірою прищеплюється молоді. Натомість під час жорстокої екзистенційної війни необхідно формувати раціональне, свідоме розуміння патріотизму як громадянського обов'язку служити своїй країні, захищати її, відстоювати її інтереси. За умов частотності в публічному дискурсі та комунікації ці слова можуть вплинути на формування свідомого, раціонального розуміння патріотизму та його ролі в процвітанні країни та її незалежності. The article contains the author’s reasoning about the formation of the concept of PATRIOTISM and its semantics and pragmatics in accordance with a specific historical era. Patriotism in its worldview originated in Ancient Greece and meant citizens' conscious love for their Motherland and readiness to serve it. Over time, the concept underwent semantic transformations during the era of the Roman Empire, the French Revolution, the wars of national liberation, and the era of World War II. Common content components of the concept of Patriotism: Motherland, love, loyalty, service, protection, defense, self-sacrifice. These words at the neurolinguistic level should form the public consciousness of citizens in relation to their country. Therefore, they should be included in the content of education, culture, art and media. In Ukraine, an emotional understanding of patriotism (love, admiration for Ukraine) is instilled in young people to a greater extent. Instead, during a brutal existential war, it is necessary to form a rational, conscious understanding of patriotism as one's civic duty to serve one's country, protect it, and defend its interests. Under the conditions of frequency in public discourse and communication, these words can influence the formation of a conscious, rational understanding of patriotism and its role in the prosperity of the country and its independence.
Опис
Ключові слова
патріотизм, патріот, суспільна свідомість, емоційні та раціональні складові патріотизму, семантика і прагматика ключових слів концепту ПАТРІОТИЗМ, patriotism, patriot, social consciousness, emotional and rational components of patriotism, semantics and pragmatics of key words of the concept of PATRIOTISM
Цитування
Маленко О. О. Колективна пам'ять і національний досвід у формуванні патріотизму: лінгвопрагматичний коментар / О. О. Маленко // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 245–251.