Українське козацтво в дзеркалах романтичних літератур Слов'янщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто козацтво в романтичній літературі Слов'янщини. Тематика й проблематика українського козацтва зримо ввійшли в літературне життя інших країн, передусім наших сусідів – Росії та Польщі. Козацтво – унікальний прояв історичного буття нашого краю. «Генетичний архетип», що не тільки формував ментальність тутешнього народу в часи становлення нації, не тільки разюче вплинув на саму природу її духовно-культурного буття, а й надалі підтекстно прочитується в тих чи тих явищах і процесах новітньої доби. В статье рассмотрено казачество в романтической литературе Славянщины. Тематика и проблематика украинского казачества зримо вошли в литературную жизнь других стран, прежде всего наших соседей – России и Польши. Казачество – уникальное проявление исторического бытия нашего края. «Генетический архетип», не только формировал ментальность здешнего народа во времена становления нации, не только поразительно повлиял на саму природу ее духовно-культурного бытия, но и в дальнейшем подстрочно прочитывается в тех или иных явлениях и процессах новейшей эпохи. The article examines the Cossacks in the romantic literature of the Slavs. The themes and problems of the Ukrainian Cossacks visibly entered the literary life of other countries, first of all our neighbours - Russia and Poland. Cossacks are a unique manifestation of the historical existence of our region. The "genetic archetype" has not only shaped the mentality of the local people during the formation of the nation, not only affected the very nature of its spiritual and cultural existence, but is later interwoven into the phenomena and processes of the modern era.
Опис
Ключові слова
українське козацтво, Слов'янщина, Харківська школа романтиків, романтизм, козакофільство, украинское казачество, Славянщина, Харьковская школа романтиков, казакофильство, Ukrainian Cossacks, Slavic, Kharkivska romantic school, romanticism, cossackophilia
Цитування
Василенко Я. В. Українське козацтво в дзеркалах романтичних літератур Слов'янщини / Я. В. Василенко // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 223–230.