ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті відображена тема особливостей викладання курсу «Основи економічної теорії» для студентів неекономічних спеціальностей. Головне завдання економічної освіти студентів неекономічних факультетів – формувати активних економічних суб’єктів, здатних на мікрорівні впливати на економічні процеси та на макрорівні адекватно оцінювати дії держави, привити студентам навички теоретичного осмислення життєвих ситуацій, на основі яких вони могли б приймати самостійні вірні рішення щодо подальшої власної поведінки. Використовуються різноманітні форми та методи викладання курсу «Основи економічної теорії», які дозволяють сформувати у студентів на основі економічних знань власний світогляд, навички економічного мислення, аналізу та об’єктивної оцінки економічної ситуації. В статье затронута тема особенностей преподавания курса «Основы экономической теории» для студентов неэкономических специальностей. Главная задача экономического образования студентов неэкономических факультетов – формировать активных экономических субъектов, способных на микроуровне влиять на экономические процессы на макроуровне адекватно оценивать действия государства, привить студентам навыки теоретического осмысления жизненных ситуаций, на основе которых они могли бы принимать самостоятельные верные решения относительно дальнейшего собственного поведения. Используются разнообразные формы и методы преподавания курса «Основы экономической теории», которые позволяют сформировать у студентов на основе экономических знаний, мировоззрение, навыки экономического мышления, анализа и объективной оценки экономической ситуации. The article discussed features of the teaching of the course "Foundations of economic theory" for students of non-economic specialties. The main task of economic education of students of non-economic faculties – forming active economic entities at the micro level is able to influence economic processes at the macro level to adequately assess the actions of the state, to instill in students a theoretical understanding of situations, on the basis of which they could make their own right decisions regarding the future of their own behavior. Uses a variety of forms and methods of teaching the course "Foundations of economic theory", which allow the students to form the basis of economic knowledge, ideology, economic reasoning skills, analysis and objective assessment of the economic situation.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, основи економічної теорії, студенти неекономічних спеціальностей, экономическое образование, современная экономика Украины, основы экономической теории, студенты неэкономических специальностей, economic education, the modern economy of Ukraine, the basics of economic theory, students of non-economic specialties
Цитування
Мельникова О. В. Особливості викладання курсу «Основи економічної теорії» для студентів неекономічних спеціальностей / О. В. Мельникова // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 37–42.