ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні матеріали розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (освітні програми «Корекція та інклюзивна освіта», «Олігофренопедагогіка», «Логопедія»). Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, творчі та проблемні завдання. Methodical materials are developed for applicants of the first (bachelor's) level of higher education, specialty 016 "Special education" (educational programs "Correction and inclusive education", "Oligophrenopedagogy", "Speech therapy"). The methodical recommendations contain an explanatory note, the thematic plan of the discipline, methodical instructions for organizing independent work, basic concepts for each topic, questions for self-control of knowledge, creative and problematic tasks.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вікова періодизація, розвиток, виховання, особистість школяра, дошкільна педагогіка, гра, дидактика, зміст освіти, принципи навчання, методи навчання, форми навчання, технології, виховання, методи виховання, колектив, наукове дослідження, pedagogy, age periodization, development, education, personality of a schoolchild, preschool pedagogy, game, didactics, content of education, principles of education, methods of education, forms of education, technologies, team, scientific research
Цитування
Ткачов А. С. Загальні основи педагогіки : метод. рек. для самост. роботи здобувачів вищ. освіти / А. С. Ткачов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 35 с.