ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена проблемі формування звукової культури мовлення дітей дошкільного віку. Визначено основні напрями роботи вихователя крізь призму індивідуального підходу. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти формування звукової культури мовлення у процесі активізації вербального спілкування. Визначено пріоритетність індивідуального підходу у процесі артикуляційного розвитку. У другому розділі наведено методику експериментального дослідження формування культури звуковимови дітей молодшого дошкільного віку з опорою на індивідуальний підхід. У висновках доведено, що робота на основі індивідуального підходу є дієвою та ефективною. The research is devoted to the problem of forming the sound culture of speech of preschool children. The main directions of the educator's work through the prism of an individual approach are determined. The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, a list of used sources and appendices. The first chapter examines the theoretical aspects of the formation of the sound culture of speech in the process of the activation of verbal communication. The optimality of the individual approach in the process of articulation development is determined. In the second chapter, the method of experimental research on the formation of the sound culture of children of younger preschool age based on an individual approach is presented. The conclusions prove that work based on an individual approach is effective and efficient.
Опис
Ключові слова
дошкільники, артикуляція, звук, культура, індивідуальний підхід, формування, активний словник, preschoolers, articulation, sound, culture, individual approach, formation, active vocabulary
Цитування
Птишник А. В. Шляхи впровадження індивідуального підходу в процесі формування звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. В. Птишник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 62 с. : табл.
Колекції