Мікро- та макростилістичні засоби гумору й сатири в романі Маркуса Ортса „Lehrerzimmer“

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота зосереджена на аналізі сатири в мовнолітературних студіях Німеччини, з акцентом на романі Маркуса Ортса "Lehrerzimmer". Робота охоплює вивчення історії сатири в німецькій літературі, її стилістичних особливостей, а також ролі сатири у культурній самоідентифікації. Особлива увага приділяється аналізу сатиричних технік і фігур, використаних в згаданому творі Ортса, та їх значенню в контексті сучасної німецької літератури, а також вивченню специфічних лексичних, синтаксичних та фонетичних особливостей, які характеризують цей жанр. Подано практичні рекомендації щодо можливості використання штучного інтелекту на уроках німецької мови в старшій школі. The qualification work focuses on the analysis of satire in German linguistic and literary studies, with a particular emphasis on Markus Orths' novel "Lehrerzimmer". It encompasses the study of the history of satire in German literature, its stylistic features, and the role of satire in cultural self-identification. Special attention is given to the analysis of satirical techniques and figures used in Orths' work and their significance in the context of contemporary German literature. It also explores specific lexical, syntactic, and phonetic features characteristic of this genre and provides practical recommendations for the use of artificial intelligence in German language classes in high schools.
Опис
Ключові слова
німецька література, історія сатири, сатиричний ефект, Маркус Ортс, „Lehrerzimmer“, мовно-літературні студії, стилістичні фігури, літературний прийом, профіль вчителя, штучний інтелект, German literature, history of satire, satirical effect, Markus Orths, linguistic and literary studies, stylistic figures, literary technique, teacher profile, artificial intelligences
Цитування
Цибух А. В. Мікро- та макростилістичні засоби гумору й сатири в романі Маркуса Ортса „Lehrerzimmer“ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / А. В. Цибух ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 70 с. : табл.
Колекції