АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ БАЗОВИХ АСПЕКТІВ ПЕДАГОГІКИ МИРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У статті представлено узагальнення кордоцентричні цінності спадку Григорія Сковороди для обґрунтування методологічного базису і визначення змісту педагогіки миру, ініційованої ректором Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Юрієм Бойчуком. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові методи історико-педагогічного аналізу, синтезу, узагальнення, історико-структурний метод для визначення системоутворювальних компонентів досліджуваного феномена, конструктивно-ґенезисний метод, який дозволив у динаміці проаналізувати досліджувану ідею. У статті зазначено, що педагогіка миру – міждисциплінарна освітня компонента, покликана формувати нове глибинне мислення педагога-миротворця, здатного на основі гуманістичного осмислення національних і загальнолюдських цінностей миру, життя, свободи, людяності формувати у здобувачів освіти різних рівнів матриці конструктивної поведінки, діяльності і духовно-практичного освоєння світу на основі любові до ближнього, визнання самоцінності кожної людини. Через призму аксіологічного підходу розглянуто сутнісні аспекти кордоцентричних імперативів спадку гуманіста, народного вчителя Григорія Сковороди для педагогіки миру, зокрема: опори в пізнанні і самопізнанні на учення про споріднену працю, духовне значення батьківства і материнства, моральний імператив вдячності, ідеї нерівної рівності, сердечне ставлення до себе і світу. Конкретизовані кордоцентричні цінності органічно можуть бути представлені за такими напрямами педагогіки миру: 1. Національні і загальнолюдські цінності у визначенні цілей освіти, навчання, виховання і розвитку особистості, формування почуття захищеності людини в колективі. Філософські, культурні, мистецькі базиси. 2. Мовна, інфомедійна, професійна культура педагога-миротворця як умова вироблення життєвої і професійної стійкості. 3. Творче використання в сучасних реаліях кращих досягнень народної, козацької, християнської, гуманної і гуманістичної педагогіки під час розроблення і втілення суспільно значимих проєктів, покликаних для збереження миру і цивілізаційного розвитку. The article presents a generalization of the cordocentric values of Hryhoriy Skovoroda's legacy to justify the methodological basis and determine the content of peace pedagogy, initiated by the rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University by Yury Boychuk. To achieve the goal, general scientific methods of historical-pedagogical analysis, synthesis, generalization, historical-structural method for determining the system-forming components of the studied phenomenon, constructivegenesis method, which allowed to analyze the studied idea in dynamics, were used. The article states that peace pedagogy is an interdisciplinary educational component designed to form a new in-depth thinking of a peacemaker educator who, on the basis of a humanistic understanding of the national and universal values of peace, life, freedom, and humanity, can form matrices of constructive behavior, activity and spirituality in students of various levels of education -practical development of the world based on love for one's neighbor, recognition of the selfworth of each person. Through the prism of the axiological approach, the essential aspects of the cordocentric imperatives of the legacy of the humanist, folk teacher Hryhoriy are considered Skovoroda for the pedagogy of peace, in particular: support in knowledge and self-knowledge on the teaching of related work, the spiritual meaning of fatherhood and motherhood, the moral imperative of gratitude, ideas of unequal equality, a cordial attitude towards oneself and the world. The concretized cordocentric values can be organically represented in the following areas of peace pedagogy: 1. National and universal values in determining the goals of education, training, upbringing and personal development, forming a sense of human security in the team. Philosophical, cultural, artistic bases. 2. Language, infomedia, professional culture of a teacher-peacemaker as a condition for development of life and professional stability. 3. Creative use in modern realities of the best achievements of folk, Cossack, Christian, humane and humanistic pedagogy during the development and implementation of socially significant projects designed to preserve peace and civilizational development.
Опис
Ключові слова
аксіологійчний підхід, духовне зростання, українська педагогічна думка, Григорій Сковорода, кордоцентризм, axiological approach, spiritual growth, Ukrainian pedagogical thought,, Hryhoriy Skovoroda, cordocentrism
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Аксіологічний вимір історико-педагогічного дискурсу базових аспектів педагогіки миру / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Л. Д. Зеленська, C. Т. Золотухіна // Наукові записки. Сер. : Педагогічні науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2022. – Вип. 206. – С. 27–32.