Символічне значення кольорів в культурі народів Сходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті здійснено порівняння деяких символічних значень основних п'яти кольорів таких східних культур, як турецька, японська і китайська з погляду втілення певного аспекту культури народу. Розглянуто конкретні кольори: білий, чорний, червоний, синій, жовтий. Порівняльний аналіз п'яти основних кольорів в турецькій, японській і китайській мовах показує як загальні, так і специфічні риси в символіці цих давніх, самобутніх культур. Однак цей огляд не претендує на відображення всієї повноти проблем, пов‘язаних з вивченням символіки кольорів, але ще раз доводить, що колоративи можуть бути культурними маркерами. В статье проведено сравнение некоторых символических значений основных пяти цветов таких восточных культур, как турецкой, японской и китайской с точки зрения воплощения определенного аспекта культуры народа. Рассмотрены конкретные цвета: белый, черный, красный, синий, желтый. Сравнительный анализ пяти основных цветов в турецком, японском и китайском языках показывает как общие, так и специфические черты в символике этих древних, самобытных культур. Однако этот обзор не претендует на отражение всей полноты проблем, связанных с изучением символики цветов, но еще раз доказывает, что колоративы могут быть культурными маркерами. The article compares some symbolic meanings of the main five colors of such Eastern cultures as Turkish, Japanese and Chinese in terms of the embodiment of a certain aspect of the culture of the people. Specific colors are considered: white, black, red, blue, yellow. A comparative analysis of the six basic colors in Turkish, Japanese, and Chinese shows both general and specific features in the symbolism of these ancient, distinctive cultures. However, this review does not claim to reflect the full extent of the problems associated with the study of color symbolism, but once again proves that colorants can be cultural markers.
Опис
Ключові слова
дослідження кольорів Сходу, культурний маркер, символіка кольорів, исследования цветов Востока, культурный маркер, символика цветов, study of the colors of the East, cultural marker, symbolism of colors
Цитування
Бикова І. А. Символічне значення кольорів в культурі народів Сходу / І. А. Бикова , І. А. Скразловська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 13–15.