Медіація як альтернативний спосіб мирного врегулювання трудових спорів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню медіації як альтернативного способу розв'язання трудових спорів. Медіація є ефективним, а головне простішим, порівняно із судовим розглядом, способом вирішення трудових спорів. Адже вона полягає у залученні посередника – медіатора, який не виступає представником однієї із сторін, а є незалежним і допомагає сторонам мирно вирішити спір аби задовольнити інтереси обох сторін. Прийняття Закону України «Про медіацію» стало добрим кроком для поширення цього способу подолання конфліктів, також почали активно діяти центри та об’єднання медіаторів, з’являється все більше професійних курсів, які надають змогу вивчитися та стати медіатором. The article is devoted to the study of mediation as an alternative way of resolving labor disputes. Mediation is an effective and, most importantly, simpler way of resolving labour disputes than court proceedings. Because it involves involvement of a mediator who is not a representative of one of the parties, but is independent and helps the parties to peacefully resolve the dispute in order to satisfy both parties' interests. The adoption of the Law of Ukraine "On Mass Media" was a good moment for the expansion of this method of conflict resolution, The Centres and Associations of Mediators have also become active and more and more training courses are being offered to become medics.
Опис
Ключові слова
медіація, трудові спори, трудовий колектив, студентські роботи, mediation, labor disputes, labor team, student works
Цитування
Долмат Д. Р. Медіація як альтернативний спосіб мирного врегулювання трудових спорів / Д. Р. Долмат // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 132–135.