Туризм у профорієнтаційній роботі вчителя

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено профорієнтаційній роботі вчителя, спрямовану на знайомство учнів з туризмом як феноменом та майбутнім фахом. Висвітлено на яку саме інформацію слід звернути увагу при знайомстві з туризмом як галуззю економіки. Наведено статистичні дані про галузь туризму у світі, її місце і значення для Украіни, ситуацію на ринку праці й середні заробітні плати за цим фахом. Висвітлено зміст праці у туризмі та необхідні фахові знання, уміння та навички, що наводяться у стандарті освіти з туризму. Дано рекомендації вчителям щодо проведення профорієнтаційної роботи у школі. Статья посвящена профориентационной работе учителя, направленную на знакомство учащихся с туризмом как феноменом и будущей профессией. Обозначено на какую именно информацию следует обратить внимание при знакомстве с туризмом как отраслью экономики. Приведены статистические данные об отрасли туризма в мире, ее место и значение для Украини, ситуацию на рынке труда и средние заработные платы по этой специальности. Освещены содержание труда в туризме и необходимые профессиональные знания, умения и навыки, которые приводятся в стандарте образования по туризму. Даны рекомендации учителям по проведению профориентационной работы в школе. The article is devoted to the vocational guidance work of the teacher, aimed at introducing students to tourism as a phenomenon and future specialty. It is highlighted for what information should be paid attention when familiarizing with tourism as a branch of the economy. The statistics on the tourism industry in the world, its place and importance for Ukraine, the situation on the labor market and the average wages in this specialty are given. The content of work in tourism is highlighted and the necessary professional knowledge, skills and abilities, which are given in the standard of education in tourism. Recommendations for teachers to make vocational guidance work at the school are given.
Опис
Ключові слова
туризм, індустрія туризму, профорієнтаційна робота, стандарт освіти, туристична освіта, туристичні кадри, ринок праці, заробітна плата, туризм, индустрия туризма, профориентационная работа, стандарт образования, туристическое образование, туристические кадры, рынок труда, заработная плата, tourism, tourism industry, vocational guidance work, standard of education, tourism education, tourism staff, labor market, wages
Цитування
Муромцева Ю. І. Туризм у профорієнтаційній роботі вчителя / Ю. І. Муромцева // Геогафія та туризм : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. Г. Стадника. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 17–25.