Шляхи формування загальних компетентностей майбутнього фахівця спеціальної освіти засобами дисципліни "фізичне виховання" в умовах воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено шляхи формування загальних компетентностей здоров’язбереження під час підготовки майбутнього фахівця спеціальної освіти в умовах викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" в асинхронному режимі для здобувачів вищої педагогічної освіти у період військового стану. Досвід в подальшому потребує оптимізації, що надасть можливостей для покращення освітньої діяльності і більш якісної взаємодії викладачів та студентів впродовж усього терміну, відведеного на вивчення зазначеної дисципліни. The article highlights the ways of forming general competencies of health protection during the training of future specialists special education in the conditions of teaching the discipline "Physical Education" in asynchronous mode for applicants for higher pedagogical education during martial law. The experience in further needs to be optimized, which will provide opportunities for improving educational activities and better interaction between teachers and students during the entire period allotted for the study of this discipline.
Опис
Ключові слова
спеціальна освіта, підготовка фахівців, фізичне виховання, воєнний стан, special education, training of specialists, physical education, martial law
Цитування
Козлов А. В. Шляхи формування загальних компетентностей майбутнього фахівця спеціальної освіти засобами дисципліни "фізичне виховання" в умовах воєнного стану / А. В. Козлов, Н. В. Науменко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 73–77.