ФОРМУВАННЯ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено напрями логопедичної роботи з формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. Одним з важливих напрямів роботи з цією категорією дітей є формування лексичної сторони мовлення. Зазначено, що проведене дослідження дозволило розробити поетапну методику корекційно-розвиткової роботи з формування уявлень про дієслово у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня мовленнєвого розвитку із урахуванням виявлених порушень та закономірностей становлення мовленнєвої діяльності в процесі нормального онтогенезу. The publication defines the directions of speech therapy work with formation of verbal vocabulary in preschoolers with general underdevelopment of speech of the II level. One of the important areas of work with this category of children is the formation of the lexical side of speech. It is noted that the conducted research made it possible to develop a step-by-step method of corrective and developmental work on the formation of ideas about the verb in older preschool children with general underdevelopment of speech of the II level of speech development, taking into account the identified violations and patterns of the formation of speech activity in the process of normal ontogenesis.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, розвиток мовлення, корекційна робота, лексика, логопедія, діти дошкільного віку, магістерські роботи, speech disorder, speech development, correctional work, vocabulary, speech therapy, preschool children, master's theses
Цитування
Зинчук Д. М. Формування дієслівної лексики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня / Д. М. Зинчук // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 286–288.