TED Talks як новий синкретичний жанр сучасного медійного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено TED Talks TED, який поєднує у собі риси академічного красномовства, тобто ораторські виступи науковців та викладачів, які доповідають про результати наукових досліджень, популяризують досягнення науки, проводять лекції з навчальною метою. Цей вид лекцій відноситься до особливого виду усного публічного мовлення на актуальну наукову тему, чи тему, пов'язану зі сферою мистецтва або розваг. Така лекція за своїми ознаками близька до науково-популярної (публічної) лекції. В статье исследован TED Talks TED, который сочетает в себе черты академического красноречия, то есть ораторские выступления ученых и преподавателей, которые докладывают о результатах научных исследований, популяризируют достижения науки, проводят лекции в учебных целях. Этот вид лекций относится к особому виду устного публичного выступления на актуальную научную тему, тему, связанную со сферой искусства или развлечений. Такая лекция по своим признакам близка к научно-популярной (публичной) лекции. The article investigates TED Talks TED, which combines features of academic eloquence, i.e. oratory speeches by scientists and teachers who report on the results of scientific research, popularise the achievements of science and give lectures for educational purposes. This type of lecture refers to a special type of oral public speaking on a topical scientific topic, a topic related to the field of art or entertainment. This type of lecture is similar to a popular science (public lecture).
Опис
Ключові слова
синкретичний жанр, публічне мовлення, медійний дискурс, студентські роботи, синкретический жанр, публичная речь, медийный дискурс, студенческие работы, syncretic genre, public broadcasting, media discourse, student works
Цитування
Дуднікова Д. TED Talks як новий синкретичний жанр сучасного медійного дискурсу / Д. Дуднікова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 29–30.