РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКА

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядаються підходи до вивчення та розуміння поняття копінг-поведінка. Це обумовлено різним поглядом науковців на механізми захисту, подолання стресу та вплив на особистість. До основних підходів відносять диспозиційний, особистісних рис та когнітивно-біхевіоральний. В тезисах рассматриваются подходы к изучению и пониманию понятия копинг-поведение. Это обусловлено разными взглядами ученых на механизмы защиты, преодоление стресса и влияние на личность. К основным подходам относят диспозицийний, личностных черт и когнитивно-бихевиоральный. The theses discuss approaches to the study and understanding of the concept of coping behavior. This is due to the different views of scientists on the mechanisms of protection, overcoming stress and impact on the individual. The main approaches include dispositions, personality traits and cognitive-behavioral.
Опис
Ключові слова
копінг-поведінка, подолання стресу, копинг-поведение, преодоление стресса, coping behavior, overcoming stress
Цитування
Обухова Н. О. Різноманітність поглядів на поняття копінг-поведінка / Н. О. Обухова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій,тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019.