Методичні рекомендації для вивчення тем з дисципліни «Організація дизайнерської діяльності»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка студентів до самостійної проектної діяльності в сучасних економічних умовах; надання початкового уявлення про роль маркетингу і менеджменту в професійній діяльності дизайнера, про сучасні форми організації проектної діяльності, форми підприємницької діяльності, аспекти реєстрації та захисту авторських прав в Україні; ознайомлення студентів з сучасними вимогами до оформлення проектної документації та порядком її погодження та затвердження; ознайомлення студентів з основною нормативною літературою, яка регламентує художньо-проектну діяльність. Основными задачами изучения дисциплины является подготовка студентов к самостоятельной проектной деятельности в современных экономических условиях; предоставление начального представления о роли маркетинга и менеджмента в профессиональной деятельности дизайнера, о современных формах организации проектной деятельности, формы предпринимательской деятельности, аспекты регистрации и защиты авторских прав в Украине; ознакомление студентов с современными требованиями к оформлению проектной документации и порядком ее согласования и утверждения; ознакомление студентов с основной нормативной литературой, которая регламентирует художественно-проектную деятельность. The main tasks of studying the discipline are to prepare students for independent project activities in modern economic conditions; providing an initial understanding of the role of marketing and management in the professional activity of a designer, about modern forms of organizing project activities, forms of entrepreneurial activity, aspects of registration and protection of copyright in Ukraine; familiarization of students with modern requirements for the design of project documentation and the procedure for its coordination and approval; familiarization of students with the main normative literature, which regulates artistic and project activities.
Опис
Ключові слова
дизайнерська діяльность, художнє проектування, майбутні дизайнери, дизайн-проектування, дизайн-освіта, підприємницька діяльність, магістри, дизайнерская деятельность, художественное проектирование, будущие дизайнеры, дизайн-проектирование, дизайн-образование, предпринимательская деятельность, магистры, design activity, artistic design, future designers, design engineering, design education, entrepreneurial activity, masters
Цитування
Григорова Л. С. Методичні рекомендації для вивчення тем з дисципліни «Організація дизайнерської діяльності» : для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 02 Культура і мистецтво спец. 022 Дизайн другого (магістер.) рівня вищої освіти / Л. С. Григорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 59 с.