Специфіка хронотопу у творчості Дж. Уінтерсон

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості хронотопу як визначального жанротворчого чинника і важливого елементу в окресленні змісту, розвитку сюжету й формуванні композиції у творах англійської письменниці Дж. Уінтерсон. Виокремлюються своєрідні авторські моделі часу і простору. Виявляються інтертекстуальні зв’язки в процесі дослідження фольклорних та біблійних мотивів, які передають актуальні проблеми соціуму через призму відомих персонажів, місць та часів. У статті розглядаються особливості хронотопу як визначального жанротворчого чинника і важливого елементу в окресленні змісту, розвитку сюжету й формуванні композиції у творах англійської письменниці Дж. Уінтерсон. Виокремлюються своєрідні авторські моделі часу і простору. Виявляються інтертекстуальні зв’язки в процесі дослідження фольклорних та біблійних мотивів, які передають актуальні проблеми соціуму через призму відомих персонажів, місць та часів. The article considers the features of the chronotope as a defining genre-forming factor and an important element in the outline of the theme, content, development of the plot and the formation of composition in detective stories. The author’s peculiar models of time and space are analyzed on the material of Jeanette Winterson’s novels. Unique author's models of time and space are distinguished. Intertextual connections are revealed in the process of researching folklore and biblical motifs, which convey the current problems of society through the prism of famous characters, places and times.
Опис
Ключові слова
хронотоп, художній час, художній простір, інтертекст, авторська картина світу, Уінтерсон Дж., chronotope, artistic time, artistic space, intertext, author’s picture of the world
Цитування
Неводніча В. Специфіка хронотопу у творчості Дж. Уінтерсон / В. Неводнича // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 214 –217.