СУЧАСНІ ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Народна українська академія
Анотація
Реформування системи освіти в Україні має на меті переосмислення всіх факторів, які впливають на якість та ефективність освітнього процесу. Проблема взаємодії між вітчизняними університетами та школами спрямованої на створення інклюзивного середовища, наразі є актуальною. Зазначається, що у 2015 році було запроваджено новий перелік спеціальностей, який має сприяти академічній мобільності студентів та визнанню дипломів українських ЗВО. Визначено низку чинників, які зумовлюють навчання емігрантів у закордонних вищих навчальних закладах, серед яких: прості умови вступу, агресивна політика, сприятливі умови, доступна вартість навчання, широкий вибір курсів і програм та перспективи подальшого працевлаштування. Тому наразі дуже важливим є вдосконалення та розширення шляхів взаємодії між вітчизняними університетами та школами, яка має бути спрямована на створення таких умов для вступу, що дозволять університету виконувати свою місію, а абітурієнтам - отримувати очікувані результати від закладів вищої освіти. На прикладі сучасного інноваційного освітнього кластеру, а саме Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та Харківської гімназії № 14, визначено основні сучасні вектори взаємодії які сприяють формуванню інклюзивного середовища в період глобалізації. Серед них: профорієнтаційна діяльність, навчально-методична, наукова та кадрова сфери. Reforming the education system in Ukraine aims to rethink all factors that affect the quality and efficiency of the educational process. The problem of interaction between domestic universities and schools aimed at creating an introductory environment is currently relevant. It is noted that in 2015 a new list of specialties was introduced, which should promote the academic mobility of students and the recognition of diplomas of Ukrainian free economic zones. A number of factors that determine the education of emigrants to foreign higher education institutions are identified, including: simple conditions of admission, aggressive policy, favorable conditions, affordable tuition fees, a wide range of courses and programs and prospects for further employment. Therefore, it is now very important to improve and expand the ways of interaction between domestic universities and schools, which should be aimed at creating an environment for admission that will allow the university to fulfill its mission and entrants to receive the expected results from higher education institutions. On the example of a modern innovative educational cluster, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and Kharkiv Gymnasium № 14, the main modern vectors of interaction that contribute to the formation of the introductory environment in the period of globalization. Among them: career guidance activities, educational and methodological, scientific and personnel areas.
Опис
Ключові слова
абітурієнтське середовище, освітня еміграція, вектори взаємодії, entrant environment, educational emigration, vectors of interaction
Цитування
Собченко Т. М. Сучасні вектори взаємодії університету та школи / Т. М. Собченко, Н. В. Судакова // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / Харків. гуманіт. ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : НУА, 2021. – С. 159–162.