Реалізації права на працю в умовах євроінтеграції через призму принципу свободи договорів про працю та заборони примусової праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто реалізацію права на працю в умовах євроінтеграції через призму принципу свободи договорів про працю та заборони примусової праці. Зазначено, що на сьогоднішній день, у вітчизняній науці трудового права відсутні комплексні дослідження, в яких би розглядалось питання принципу свободи договорів про працю та заборони примусової праці через призму євроінтеграційних процесів. В контексті євроінтеграційних процесів в Україні, на сьогоднішній день, досить актуальним є питання дослідження засобів ліквідації практики використання праці без укладення трудового договору, що за європейськими стандартами володіє ознаками примусової праці. The article considers the realization of the right to work in the conditions of European integration through the prism of the principle of freedom of labour contracts and prohibition of forced labour. It is noted that to date in the domestic science of labor law there is no comprehensive study, which would consider the principle of freedom of contract of employment and the prohibition of forced labor through the prism of European integration processes. In the context of European integration processes in Ukraine, the question of research means of elimination of the practice of labor without the conclusion of the employment contract, which by European standards has features of forced labor, is quite relevant at the moment.
Опис
Ключові слова
трудове право, євроінтеграція, трудовий договір, примусова праця, labour law, European integrationht, employment contract, forced labour
Цитування
Ждан М. Д. Реалізації права на працю в умовах євроінтеграції через призму принципу свободи договорів про працю та заборони примусової праці / М. Д. Ждан, В. О. Козир // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 70–73.