Інтеграція системи підготовки музично-педагогічних кадрів КНР до міжнародного освітнього простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто підготовку музично-педагогічних кадрів для закладів освіти КНР. Наголошено на надзвичайній важливості наукових досліджень і міжнародних обмінів для постійного підвищення якості мистецької освіти та викладання. Подальшому розвитку системи підготовки музично-педагогічних кадрів для закладів освіти КНР активно і плідно сприяє співпраця з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди. Сьогодні майбутні китайські музиканти-педагоги здобувають тут освіту за освітніми програмами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. А викладачі-музиканти з різних університетів Китаю навчаються за програмами третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта. The publication discusses the training of music and pedagogical staff for Chinese educational institutions. The author emphasizes the extreme importance of research and international exchanges for the continuous improvement of the quality of education and teaching. Cooperation with H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University actively and fruitfully contributes to the further development of the system of training music and pedagogical personnel for educational institutions of the People's Republic of China. Today future Chinese musicians and teachers are studying here under the following educational programs of the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education. Music teachers from different universities in China are studying under the third (educational and scientific) level programs in the specialties 011 Educational and Pedagogical Sciences and 015 Vocational Education.
Опис
Ключові слова
підготовка музично-педагогічних кадрів, КНР, освітній процес, інтеграція, training of musical and pedagogical personnel, China, educational process, integration
Цитування
Го Іцзян. Інтеграція системи підготовки музично-педагогічних кадрів КНР до міжнародного освітнього простору / Го Іцзян // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; голов. ред. Ю. Бойчук]. – Харків, 2022. – С. 17–20.