ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ПСЕВДОНІМІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАЧОК У ВИМІРІ УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сценічний псевдонім – різновид антропоніма, вигадане особисте ім'я, що використовується артистами (співаками, музикантами) поряд або замість справжнього імені. Багато псевдоніми українських співаків створені на основі прецедентних імен універсальних і національних знаків. Під прецедентним іменем розуміють індивідуальне ім'я, пов'язане з загальновідомою або прецедентною ситуацією. Прецедентні найменування можуть бути універсальними та національними. Універсальні прецедентні оніми повинні бути знайомі будь-якому реципієнту. Вони є частиною "загальнолюдського" когнітивного та культурного простору. Національні прецедентні оніми відомі будь-якому представнику певної національної лінгвокультури і є частиною національної когнітивної бази. Серед псевдонімів сучасних українських співаків є прецеденти універсального та національного характеру. До універсальних прецедентних псевдонімів належать насамперед імена відомих митців, діячів, науковців, міфологічних, літературних, мультиплікаційних персонажів (Соломон, Аллоїз, Ейва, Джеррі Хайль). Прецедент з національним забарвленням імена є відомими українськими персонажами (СолоХа) або традиційними українськими іменами (Соломія). Значну роль у виборі прецедентних псевдонімів відіграє "ономастична харизма" псевдонімів. Вона реалізується у визнанні авторитету певного імені, його впливу на носія, вірі в те, що власне ім'я "запрограмує" на успіх. A stage pseudonym is a type of anthroponym, a fictitious personal name used by artists (singers, musicians) along with or instead of their real name. Many pseudonyms of Ukrainian singers are created on the basis of precedent names of universal and national markings. A precedent name is understood as an individual name associated with a well-known or precedent-setting situation. Precedent names can be universal and national. Universal precedent onyms should be familiar to any recipient. They are part of the «universal» cognitive and cultural space. National precedents are known to any representative of a particular national linguistic culture and are a part of the national cognitive base. Among the pseudonyms of modern Ukrainian singers are precedents of universal and national character. Universal precedent pseudonyms are primarily the names of famous artists, figures, scientists, mythological, literary, animated characters (SOLOMON, Alloise, Ejva, Jerry Heil). Nationally marked precedent names are well-known Ukrainian characters (SoloHa) or traditional Ukrainian names (Solomija). «Onomastic charisma» plays a significant role in the selection of precedent pseudonyms. It is realized in the recognition of the authority of a certain name, its influence on the bearer, the belief that one's own name will program" for success.
Опис
Ключові слова
псевдонім, прецедентне ім'я, універсальні прецедентні оніми, національні прецедентні оніми, сучасні українські співачки, pseudonym, рrecedent name, universal precedent onyms, national precedents onyms, modern Ukrainian singers
Цитування
Маленко О. О. Прецедентність псевдонімів сучасних українських співачок у вимірі універсальних та національних культурних кодів / О. О. Маленко, В. Д. Соприкіна // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 190–195.