ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ АНІМАЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито актуальні питання організації освітнього процесу з підготовки дизайнерів анімації в Китайській Народній Республіці. Здатність до професійної самореалізації в анімаційній діяльності розкривається в процесі підготовки в закладах вищої освіти. Зазначено, що викладання анімації в закладах вищої освіти КНР розпочинається з молодших курсів. Це свідчить про потреби майбутніх фахівців максимально повно засвоювати зміст вищої освіти, необхідний для першокласного фахівця дизайну анімації. Здобувачі вищої освіти вивчають базові курси моделювання анімації, основні принципи анімації, історію анімації, загальну освіту та ін. The publication discloses topical issues of organizing the educational process for training animation designers in the People's Republic of China. The ability to professional self-realization in animation activities is revealed in the process of training in institutions of higher education. It is noted that the teaching of animation in institutions of higher education of the People's Republic of China begins with junior courses. This indicates the need for future specialists to fully absorb the content of higher education, which is necessary for a first-class specialist in animation design. Students of higher education study basic courses in animation modeling, basic principles of animation, history of animation, general education, etc.
Опис
Ключові слова
освітній процес, підготовка фахівців, викладання анімації, майбутні дизайнери, Китайська Народна Республіка, аспірантські роботи, educational process, training of specialists, teaching animation, future designers, People's Republic of China, postgraduate works
Цитування
Цуй Кеке. Підготовка дизайнерів анамації в Китайській Народній Республіці / Цуй Кеке // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 287–290.